Sådan bliver virksomhedernes energiafgifter i 2023

De stigende energipriser har medført, at der i 2022 har været stort fokus på energiafgifterne. Dog mest fra de private husholdninger, da de fleste virksomheder via deres momsregnskab kan få godtgjort den væsentligste del af de afgifter, som opkræves af deres energileverandør, hvis ellers virksomheden ikke har så stort et forbrug, at den kan lade sig forbrugsregistrere, hvilket du kan læse mere om i denne artikel

 

Nye satser

Med virkning fra nytår forhøjes de fleste energiafgifter og dermed også den del, som virksomhederne kan få godtgjort. De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

*Afgiften har i 2022 været ændret flere gange. Den angivne sats er den for 4. kvartal gældende.
**Den anførte afgift henholdsvis godtgørelse er den for 1. halvår af 2023 gældende. Med virkning fra 1. juli 2023 forhøjes afgiften til 0,697 og godtgørelsen til 0,693, sådan at virksomhederne for hele året kun betaler en afgift på 0,4 øre, svarende til EU’s mindstesats.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder inden for landbrug, gartneri mv. og for virksomheder med energiintensive og konkurrenceudsatte produktionsformer.

 

Liberale erhverv

Virksomheder inden for visse liberale erhverv har hidtil – når det gælder elafgift – kun kunne få godtgjort afgiften for den elektricitet, der har været anvendt til rumvarme, til opvarmning af varmt brugsvand samt til komfortkøling. Altså ikke for elektricitet til drift af computere, maskiner mv. 

Dette ændres med virkning fra 1. januar 2023, hvor de berørte virksomheder får samme vilkår som andre momspligtige virksomheder. Det bliver til fordel for fx arkitekter, konsulenter, ingeniører, marketingvirksomheder, advokater, ejendomsmæglere og revisorer – naturligvis især for de store virksomheder inden for disse erhverv. 

Overgangen bliver dog ikke ligetil, idet virksomhederne skal navigere i et univers af regler og muligheder, som de hidtil ikke har skullet interessere sig for. Fx skal de sikre sig, at alle betingelser for godtgørelse af elafgiften er opfyldt, herunder kravene til købsfakturaen og elkøbsaftalen, forbrugskriteriet og kravet om betaling i samme juridiske enhed, ligesom afgiften kun kan godtgøres, i det omfang forbruget kan henføres til momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden deler lokaler med andre, afhænger muligheden for godtgørelse i forhold til fællesarealer af den indgåede lejeaftale.

 

Forvent stigning i procesafgiften

Der er indgået en politisk aftale om, at afgiften på fossile brændsler (den ikke godtgørelsesberettigede andel) skal hæves fra 4,5 til 8,5 kr./GJ med virkning fra 1. januar 2023, men loven er endnu ikke vedtaget. Vi forventer, at det sker i starten af det nye år.