Nye skatteregler for bygningsafskrivning fra 2023 - måske

Nye skatteregler for bygningsafskrivning fra 2023 - måske

Med virkning for anskaffelser, der foretages den 1. januar 2023 og senere, forlænges perioden for afskrivning af bygninger, installationer samt for visse typer af kunstnerisk udsmykning fra 25 til 34 år.

Skatteministeriet har sendt et udkast til et lovforslag i høring, hvorefter de skattemæssige regler for bygningsafskrivning bliver ændret med virkning for anskaffelser, der foretages den 1. januar 2023 eller senere. Der er p.t. flertal for forslaget, som udmønter en politisk aftale, der blev indgået i januar 2022. Forslaget når dog næppe at blive fremsat endsige vedtaget, før der udskrives folketingsvalg. Hvorvidt der også vil være flertal for forslaget efter et valg, må tiden vise.
 

Ændringen

Den primære ændring går ud på, at afskrivningssatsen for bygninger og installationer samt for visse typer af kunstnerisk udsmykning nedsættes fra 4 til 3 %. Det betyder, at udgiften til sådanne investeringer fremadrettet skal afskrives over 34 år i stedet for over 25 år. Ændringen begrundes i lovudkastet med, at de skattemæssige afskrivninger herved bringes i bedre overensstemmelse med bygningernes og installationernes forventede økonomisk levetid.

Samlet set medfører ændringen ikke en merskat for virksomhederne, men derimod en likviditetsforskydning (= renteudgift), da de med de nye regler påføres en højere skat i de første 25 år – ved en uændret selskabsskatteprocent helt præcist 22.000 kr. for hver 10 mio. kr. investering - og derefter en lavere skat i de efterfølgende ni år.

En eksisterende særregel for bygninger og installationer med kort levetid ændres samtidig, så beregningen af afskrivningssatsen for sådanne fremover skal tage afsæt i en levetid på 33 år i stedet for 25 år, dog således at det særlige tillæg til afskrivningssatsen på tre procentpoint vil bortfalde.

Virksomhedernes regnskabsmæssige resultat vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af ændringen, da denne alene vil medføre forskydninger mellem aktuel og udskudt skat.
 

Ikrafttræden

Ændringen skal som nævnt have virkning for anskaffelser, der foretages den 1. januar 2023 og derefter. Altså uden hensyntagen til virksomhedernes regnskabsår.

Bygninger og installationer mv., der er anskaffet forud for skæringsdatoen, vil fortsat kunne afskrives med 4 %. Til gengæld gælder den nye afskrivningssats på 3 % ikke kun for nye bygninger mv., men også for tilbygninger og øvrige forbedringer af gamle bygninger, når tilbygningen afsluttes den 1. januar 2023 eller senere. For bygninger anskaffet før skæringsdatoen, men tilbygget efter, vil der altså skulle opereres med to forskellige afskrivningssatser for den samme bygning.

Ved ”anskaffelse” forstås normalt ibrugtagningstidspunktet. For virksomheder med igangværende byggeprojekter, der påregnes færdiggjort i år, vil det derfor være en fordel, hvis byggeriet ikke bare færdiggøres, men også tages i brug inden jul. Bygninger, der købes med overtagelse i 2022, skal også være taget i brug inden årets udgang for at være omfattet af de gamle regler.

Den nye afskrivningssats på 3 % gælder også for accessoriske bygninger – typisk en kontorbygning knyttet til en produktionsbygning – der anskaffes efter skæringsdatoen. Det gælder også, selvom den accessoriske bygning knytter sig til produktionsbygning, der er anskaffet før denne dato og derfor afskrives med 4 procent om året.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.