Momsfrie virksomhedsoverdragelser, når sælger hjælper køber

Når en virksomhed handles, er reglerne sådan, at varelageret mv. ikke bare kan – men skal – overdrages uden moms, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at sælger ophører med aktiviteten.

Der skal ikke betales moms ved en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Køber er momsregistreret eller bliver det ved overdragelsen.
  2. Der sker overdragelse af en økonomisk enhed.
  3. Køber fortsætter driften af virksomheden.
  4. Sælger ophører med aktiviteten.
  5. Sælger giver inden otte dage besked til Skattestyrelsen om overdragelsen.

Du kan læse mere om betingelserne i denne artikel

Momsfriheden betyder, at varelageret skal overdrages uden moms. Med hensyn til investeringsgoder kan sælger undlade at regulere tidligere foretagne momsfradrag, hvis køber via særlige blanketter erklærer at ville overtage reguleringsforpligtelsen.

 

Når sælger hjælper køber i en overgangsperiode

Betingelsen om, at sælger skal ophøre med aktiviteten på closing date, udelukker ikke, at sælger i en overgangsperiode kan hjælpe køber i gang med denne. Det viser en nyere afgørelse fra Skatterådet.

Sagen handlede om en dansk filial af et udenlandsk selskab, der havde overdraget et forretningsområde til en anden dansk filial af et andet udenlandsk selskab. Overdragelsen omfattede alle de materielle og immaterielle aktiver, der var knyttet til forretningsområdet, men gjorde det ikke i sig selv muligt for køber at videreføre aktiviteten, uden at sælger i en overgangsperiode hjalp til.

Mellem parterne blev der derfor indgået en aftale – en såkaldt Transitional Services Agreement (TSA) – hvorefter sælger i en periode på 12 måneder efter overtagelsesdagen forpligtede sig til at levere visse ydelser til køber, mod at sælger herfor modtog en defineret betaling for assistancen samt en andel af omsætningen fra de overdragne kundeforhold med fradrag for visse omkostninger.

Spørgsmålet var herefter, om den indgåede TSA indebar, at sælger i momsmæssig forstand kunne siges ikke at være ophørt med den afhændede aktivitet med den konsekvens, at overdragelsen ikke kunne gennemføres uden moms.
 
Dette var ikke tilfældet. I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at de grundlæggende betingelser for en momsfri virksomhedsoverdragelse var opfyldt. Hertil kom, at TSA-ydelserne var nødvendige for købers videreførelse af aktiviteten, at ydelserne alene blev ydet i en tidsbegrænset periode, og at ydelserne blev leveret til køberen og ikke til de tidligere kunder. Sælger ville således blive underleverandør til køber i en begrænset periode.

På denne baggrund fandt Skatterådet, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse. Rådet lagde i denne forbindelse desuden vægt på, at sælger efter overdragelsen og udløbet af TSA-perioden ikke længere kunne udøve den aktivitet, der var omfattet af overdragelsen. Det forhold, at sælger bevarede en aftale med en specifik leverandør samt visse IT-systemer medførte ikke, at sælger skulle anses for at videreføre hele eller dele af den frasolgte aktivitet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.