Moms ved virksomhedsoverdragelser

Som en undtagelse fra de almindelige regler er virksomhedsoverdragelser fritaget for moms. Det er imidlertid ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår der foreligger en sådan overdragelse i momsmæssig forstand.

Der skal ikke betales moms ved en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse – heller ikke af overdragelsessummen for det varelager, som indgår i denne – men det er ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår der foreligger en sådan. Efter fast praksis skal 4 betingelser som udgangspunkt være opfyldt. Er de det, er parterne til gengæld forpligtet til at bruge reglerne.

Betingelserne

I momsmæssig henseende er der tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, når følgende betingelser er opfyldt.

 1. Køber er momsregistreret eller bliver det ved overtagelsen

  Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om overdragelse af en momsfri aktivitet/virksomhed. Det fastslog Skatterådet i en afgørelse fra sidste år om en forsikringsvirksomheds afståelse af sine momsfrie aktiviteter.
   
 2. Der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed. 

  Overdragelsen skal derfor omfatte de aktiver, der basalt er nødvendige for virksomhedens drift. Normalt vil det omfatte varelagre, maskiner, inventar samt goodwill og eventuelle andre immaterielle aktiver. Derimod er det ikke et krav, at fx likvide midler, debitorer og fast ejendom og/eller eventuelle lejemål indgår i handlen.

  Et ejendomsprojekt kan – alt efter omstændigheder – godt anses for overdragelse af en økonomisk enhed. Det bekræftede Skatterådet i en afgørelse fra sidste år i en sag om overdragelse af et boligsalgsprojekt omfattende grundareal, en kommunalt godkendt projektbeskrivelse, tilbud fra en entreprenør om opførelse af ejendommen samt aftale med en ejendomsmægler om at forestå salget af lejlighederne. Altså en samlet pakke. Praksis i forhold til den slags er dog ikke entydig. SKAT synes således at tillægge det afgørende betydning, hvor langt i processen omkring projektudviklingen man er. Projekter, der kun er på et meget tidligt stadie, vil således næppe kunne overdrages momsfrit.
   
 3. Køber skal fortsætte med driften af virksomheden.

  Hvorvidt dette sker beror på en konkret vurdering. Normalt vil der næppe være tvivl herom, men Skatterådet har faktisk i en nylig afgørelse fastslået, at en tandlægevirksomhed ikke kunne overdrages momsfrit, fordi den måde, hvorpå overdragelsen skulle ske på, ikke medførte, at driften blev videreført som forudsat i reglerne.
   
 4. Sælger skal som udgangspunkt ophøre med aktiviteten.

  Dette krav giver kun sjældent anledning til problemer i praksis, da det almindeligvis er let at afgøre, om sælger fortsætter driften, og da det som oftest er en betingelser fra købers side, at dette sker.
   

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.