Lagerbeskatning af udlejningsejendomme fra 2023

Koncerner med udlejningsejendomme til en værdi på over 100 mio. kr. får et travlt efterår. Enten for at bringe sig ud af den kommende lagerbeskatning, eller for at få overblik over konsekvenserne af denne.

Skatteministeriet har sendt et udkast til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om indførelse af lagerbeskatning af udlejningsejendomme i høring. Hvis ikke lovforslaget når at blive fremsat inden et kommende folketingsvalg, vil dets videre skæbne nok bero på udfaldet af dette.

Udkastet til lovforslag rummer ikke de store overraskelser i forhold til det tidligere udmeldte. De vigtigste elementer kan i hovedtræk beskrives således:

Hvem bliver omfattet?

Reglerne kommer kun til at gælde for selskaber. Det vil i første række sige aktie- og anpartsselskaber. Ejendomme ejet af privatpersoner og af fonde vil ikke være omfattet. Det samme gælder ejendomme ejet af foreninger mv., som ikke driver erhvervsmæssig virksomhed, herunder andelsboligforeninger. Udenlandske selskabers danske ejendomsbesiddelser vil i princippet være omfattet. Det samme gælder udenlandske selskabers ejendomme i udlandet, hvis det udenlandske selskab indgår i en dansk international sambeskatning.

Hvilke typer ejendomme?

Reglerne kommer kun til at gælde for udlejningsejendomme. Det vil sige ejendomme, der for mere end halvdelens vedkommende er udlejet. Hvis denne betingelse er opfyldt, er det hele ejendommen – og ikke kun den udlejede del – der omfattes af lagerbeskatningen. En ejendom, der én gang har været omfattet af lagerbeskatning, vil altid være det, også selvom udlejningen reduceres eller ophører. Ejendomme, der udlejes koncerninternt, omfattes ikke. Om der er tale om en boligudlejningsejendom eller om lejeren anvender ejendommen til kontor, lager eller produktion er uden betydning.

Beløbsgrænse

Lagerbeskatning bliver kun en realitet, hvis den samlede værdi af et selskabs udlejningsejendomme overstiger 100 mio. kr. For selskaber, der er i et interessefællesskab (koncerner), gælder beløbsgrænsen for selskaberne under ét.

Værdiansættelse

Udlejningsejendomme omfattet af lagerbeskatningen skal i skattemæssig henseende ansættes til markedsværdi. For ejendomme, der regnskabsmæssigt optages til dagsværdi, vil denne kunne lægges til grund. For ejendomme, der regnskabsmæssigt optages til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger, vil der skattemæssigt skulle anvendes et andet værdiansættelsesprincip, som udgangspunkt nok DCF-metoden.

Løbende drift

Adgangen til at foretage skattemæssige afskrivning på bygninger og installationer vil bortfalde for ejendomme omfattet af lagerbeskatning. Til gengæld vil der være fradrag, ikke kun for udgifter til vedligeholdelse, men også udgifter til forbedring.

Ikrafttræden

Reglerne skal efter planen have virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 og derefter. Lagerbeskatningen kommer kun til at omfatte værdistigninger fra den 1/1 2023. De berørte selskaber vil dermed skulle værdiansætte deres udlejningsejendomme på startdatoen. Værdistigninger fra anskaffelsen og frem til starten på lagerbeskatningen, vil som udgangspunkt først komme til beskatning, når ejendommen sælges.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.