Hvornår kan tab på ikke-børsnoterede aktier fratrækkes?

Selvom et selskab har negativ egenkapital og er uden aktivitet, må anpartshaverne som oftest vente med at få fradrag for tabet på deres investering, indtil selskabet er endeligt opløst. Smarte skattesalg virker sjældent.

I modsætning til tab på børsnoterede aktier kan private investorers tab på unoterede aktier modregnes i skatten af anden indkomst, eksempelvis lønindkomst. Modregningen sker med skatteværdien af den negative aktieindkomst, således at den for de første 57.200 kr. (2022) udgør 27 %, mens den for beløb herudover udgør 42 %. For ægtefæller er beløbsgrænsen det dobbelte, altså 114.400 kr. (2022). 

For en investor, der er gift, og som har et tab på 100.000 kr., udgør skatteværdien således 27.000 kr., som kan modregnes i skatten af anden indkomst, mens et tab på 500.000 kr. i 2022 har en skatteværdi på 192.840 kr. I begge tilfælde er det forudsat, at ægtefællerne ikke har anden aktieindkomst i tabsåret.

Du kan læse mere om reglerne om fradrag for tab på unoterede aktier, herunder aktier noteret på First North, i denne artikel.

 

Fradrag forudsætter, at tabet er realiseret

Det forhold, at skatteværdien af et tab på unoterede aktier uden videre kan modregnes i skat af anden indkomst, kan ofte frembringe en vis utålmodig blandt anpartshaverne, når det ligger fast, at en given investering uundgåeligt vil ende med et tab. Det gælder i særlig grad, hvis selskabet har afviklet sine aktiviteter og mistet sin egenkapital. I sådanne tilfælde kan det selvsagt kun gå for langsomt med at gøre brug af skattefradraget.

Tab på unoterede aktier skal imidlertid henføres til det år, hvori tabet er endeligt realiseret. For inaktive og insolvente selskaber betyder det, at tabet skal henføres til det år, hvori selskabet endeligt opløses og slettes i selskabsregistret. Den omstændighed, at et selskab ligger stille eller måske endda er under konkursbehandling, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at tabet kan anses for realiseret i skattemæssig forstand. 

Som alternativ til at vente på selskabets endelige opløsning kan det overvejes at sælge anparterne i selskabet for ad denne vej at realisere tabet. Dette er der intet til hinder for. Heller ikke selvom salget sker for et symbolsk beløb og kun for at fremrykke fradraget for tabet. Når det gælder anparter i helt eller delvist inaktive selskaber, er det imidlertid ofte nemmere sagt end gjort at finde en uafhængig køber til anparterne, og det er nødvendigt. Der skal nemlig være tale om et reelt salg, hvis der skal kunne foretages fradrag for tabet. Dette kan illustreres med en netop offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Et krydssalg var ikke en reel afståelse

Sagen handlede om en mand, som i 2007 havde investeret et beløb svarende til DKK 500.000 i et polsk selskab, der skulle realisere et byggeprojekt med en række mindre huse, men som på grund af finanskrisen måtte opgive sine planer og som til sidst endte med at brænde inde med et mere eller mindre værdiløst jordstykke. 

Med henblik på at fremrykke udnyttelsen af sit aktietab indgik manden i 2015 en aftale med en medaktionær, hvorefter de ved et såkaldt krydssalg solgte deres aktieposter, der var af samme størrelse, til den andens ægtefælle for et symbolsk beløb på 100 kr. Dette var imidlertid ikke tilstrækkeligt til at få fradrag for tabet. I sin afgørelse fastslog Landsskatteretten, at der var tale om helt identiske aktieposter, hvorfor salget måtte sidestilles med et salg til egen ægtefælle, hvilket ikke har nogen skattemæssige konsekvenser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.