En skattefri grenspaltning er ikke altid momsfri

Selvom overdragelse af en driftsaktivitet opfylder betingelserne for at kunne gennemføres som en skattefri grenspaltning, betyder det ikke nødvendigvis, at den også kan anses for en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Ved en grenspaltning forstås tilfælde, hvor et selskab overfører en del af sine aktiviteter enten til et nystiftet selskab eller til et allerede eksisterende selskab, og efterfølgende fortsætter med de aktiviteter, der er tilbage i selskabet. En sådan grenspaltning kan ske skattefrit, hvis de aktiver og passiver der tages ud tilsammen udgør en virksomhed eller en gren af en virksomhed. Se nærmere om skattereglerne i denne artikel

 

Momsfrie virksomhedsoverdragelser

Selvom en grenspaltning opfylder betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit, skal der foretages en selvstændig vurdering af, om overdragelsen også kan gennemføres momsfrit. Dette er nemlig ikke nødvendigvis sikkert.

En virksomhedsoverdragelse er nemlig kun momsfri, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Køber er momsregistreret eller bliver det ved overdragelsen
  2. Der skal være tale om overdragelse af en økonomisk enhed
  3. Køber skal videreføre driften af den overtagne virksomhed
  4. Sælger skal som udgangspunkt ophøre med aktiviteten.

Du kan læse mere om betingelserne i denne artikel.

Af de fire betingelser vil betingelse nr. 1 og 3 i de fleste tilfælde automatisk være opfyldt ved en skattefri grenspaltning. Tilsvarende gælder ofte også for betingelse nr. 2, som på mange måder minder om det skattemæssige krav om, at den overdragne virksomhed som minimum skal udgøre en gren af en virksomhed. Derimod er betingelse nr. 4 en ren momsmæssig ting, som tilmed fortolkes ret sort/hvidt. Det viser en ny afgørelse fra Skatterådet, hvor en skattefri grenspaltning ikke blev anset for momsfri virksomhedsoverdragelse.

 

Sagen om materieludlejningen

Sagen handlede om en større virksomhed, der leverer tjenesteydelser til entreprenørvirksomheder. Dels i form af simpel materieludlejning og dels i form af mere komplekse projektløsninger. Virksomheden ønskede nu at udspalte aktiviteten med materieludlejning til et andet dansk selskab i koncernen og havde fået tilladelse til at gøre dette skattefrit.

Det indskydende selskab ville imidlertid også efter udskillelsen af aktiviteten foretage udlejning af materiel, ligesom det modtagende selskab i væsentlig grad ville leje det overtagne materiel tilbage til det indskydende selskab. Af den årsag fandt Skatterådet ikke, at sælger var ophørt med aktiviteten (betingelse nr. 4), hvorfor overdragelsen ikke kunne ske momsfrit.

 

Konsekvenser

At en skattefri grenspaltning ikke kan gennemføres momsfrit betyder, at det indskydende selskab skal afregne moms af værdien af de afståede aktiver, og at køber har fradrag for den samme moms, hvis anskaffelsen knytter sig til en momspligtig aktivitet. Set under et er momsen således neutral. At forholdet alligevel bør tillægges opmærksomhed, skyldes konsekvenserne ved ikke at afregne moms af salget. Ved en efterfølgende kontrol vil Skattestyrelsen nemlig i de fleste tilfælde uden videre kunne afkræve moms af det indskydende selskab, mens det modtagende selskab kun vil kunne opnå fradrag for købsmomsen i det omfang, den ordinære 3-årige genoptagelsesfrist ikke er udløbet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.