Virksomhedernes energiafgifter i 2022

Satserne for afgift på elektricitet og naturgas ændres kun marginalt. Det samme gælder derfor også for den andel, som virksomhederne kan få godtgjort. Reglerne for afgift på overskudsvarme ændres derimod radikalt.

Energiafgifterne fylder mere og mere i den politiske debat og er næsten under konstant forandring. 2022 bliver dog en form for overgangsår, hvor kun reglerne om afgift på overskudsvarme ændres væsentligt. Det betyder imidlertid på ingen måde, at området ikke er i fokus hos Skattestyrelsen. 

I en nylig rapport fra en arbejdsgruppe i Skatteministeriet om såkaldte ”ubevidste fejl” oplyses det således, at mange virksomheder hvert år anmoder om godtgørelse af energiafgifter uden at være berettiget hertil. I rapporten foreslås det derfor, at der skal indføres en ordning med elektroniske adviser i forbindelse med anmodning om godtgørelse for at henlede virksomhedernes opmærksomhed på reglerne.

I rapporten foreslås endvidere en fokuseret vejledning til brancheforeningerne under DI om måling i forbindelse med afgifter på brændsler, fordi mange virksomheder enten mangler at foretage måling eller måler forkert i forhold til fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede brændsler. 

 

Nye satser

De væsentligste af de nye satser kan i skemaform vises således:

*For visse liberale erhverv gælder godtgørelsen for el kun for den elektricitet, der anvendes til rumvarme samt til opvarmning af varmt brugsvand og til komfortkøling. Altså ikke for elektricitet til drift af computere, maskiner mv. 

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbrug, gartneri mv. og for virksomheder med energiintensive og konkurrenceudsatte produktionsformer.

 

Overskudsvarmeafgift

For brændselsbaseret overskudsvarme (gas, olie, kul og affald) nedsættes overskudsvarmeafgiften fra 1. januar 2022 fra 51 kr./GJ til 25 kr./GJ (i 2018-niveau), og samtidig indføres en certificeringsordning, som betyder, at virksomheden helt kan fritages for afgiften, hvis den gennemfører visse tiltag til energieffektivisering. Læs mere om ændringerne i denne artikel.

 

2023

I 2023 sker der ændringer på to væsentlige områder.

For det første bliver liberale erhverv ligestillet med øvrige erhverv, når det gælder muligheden for godtgørelse af elafgift. Ved anmodning om godtgørelse skal de herefter som udgangspunkt ikke længere skelne mellem, hvad de bruger elektricitet til.

For det andet vil en lang række industrivirksomheder fra 2023 få begrænset deres muligheder for at få godtgjort gas- og olieafgift.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.