Overskudsvarmeafgift for brændsler - få overblik over de nye ændringer

Markante og omfattende ændringer i beskatning af overskudsvarme for brændsler betyder, at alle aftaler på overskudsvarmeleverancer bør genovervejes. Dette gælder både i forhold til en overgangsperiode for 2022 og 2023 og i forhold til 1. januar 2024, hvor alle ændringerne ultimativt træder i kraft.  

Flere politiske aftaler og lovændring på lovændring, der ikke er trådt i kraft, har gjort overskudsvarmeafgiften til et område, der er ret svært at overskue. Men nu er der endelig sket en samlet justering i den lovpakke, som er planlagt vedtaget i Folketinget den 22. december 2021 og med ikrafttrædelse allerede 1. januar 2022.

 

Hvad bliver der ændret?

De justeringer vi har hørt om tidligere tages kun delvist med i det nye regelsæt fra 2022, og der er også kommet nye justeringer til.

 

Nye regler som træder i kraft 1. januar 2022 eller 1. januar 2024. 

 • Overskudsvarmeafgift på 25 kr./GJ (2018-niveau) – svarer til en afgiftsreduktion med ca. 50 % i forhold til i dag.
 • Overskudsvarmeafgift på 0 kr. ved energicertificeret overskudsvarme, når producenten indgår en energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen. Certificering vil betinges af en energigennemgang efter ISO 50001.
 • Prisfastsættelse - anlæg med kapacitet < 0,25 MW bliver undtaget fra opgørelse, revisorerklæring og anmeldelse til Forsyningstilsynet.
 • Prisfastsættelse – øvrige anlæg bliver omfattet af et prisloft udmeldt af Energistyrelsen og Forsyningstilsynet.
 • For eksisterende aftaler har de nye regler virkning fra 1. januar 2024.
 • For nye aftaler vil de nye regler have virkning fra 1. januar 2022.

 

Eksisterende regler som afskaffes

 • De særlige overskudsvarmeafgiftssatser afskaffes (fx primære erhverv, gartnerier, mineralogiske og metallurgiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og energiprodukter forbrugt til fremstilling af tilsvarende energiprodukter, eget kraftvarmeanlæg mv.).
 • Loft på overskudsvarmeafgift på 33 % af vederlag afskaffes.  
 • 1995-fritagelsen afskaffes (virksomheder der inden 6. april 1995 har ansøgt om afgiftsgodtgørelse efter de hidtil gældende regler).
 • Der er ikke længere afgiftsfrihed på internt udnyttet overskudsvarme i sommerhalvåret. Således skal afgiften betales i alle årets måneder.
 • Standardmetoden på 10 kr./kvm bortfalder når der opvarmes med internt produceret overskudsvarme.

 

Tidligere vedtagne regler, som aldrig træder i kraft, men erstattes af ovenfor anførte

 • Valgfrihed mellem eksisterende og nye regler i en overgangsperiode på 15 år indføres ikke.
 • Grundet ændringer vedrørende elafgiften med virkning pr. 1. januar 2021, bortfalder vedtagne ændringer af overskudsvarmeafgift af elbaseret overskudsvarme.

 

Varmeaftaler bør genovervejes inden 1. januar 2022

Det er vores vurdering, at alle aftaler om levering af overskudsvarme bør genovervejes i forhold til implementering af dette nye setup. Dette er både i forhold til afgiftsberegning, prisaftale, overvejelser om certificeringsordning, samt evt. ønske om at udtræde af vederlagsafgiften og 1995-fritagelsen før d. 1. januar 2024 (vil kræve indgåelse af ny aftale). Det er vores vurdering, at nogle aftaler med fordel kan ændres allerede fra 1. januar 2022 for at indtræde i det nye afgiftssetup.  

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.