Snart sidste frist for betaling af gaveafgift for 2020

1. maj 2021 er sidste frist for betaling af gaveafgift for gaver, der blev givet i 2020. Gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften og faktisk er det en fordel, hvis giveren betaler denne.

Langt de fleste gaver indenfor familien er skattefrie, fordi de ikke overstiger den afgiftsfrie bundgrænse for den slags. Grænsen lå i 2020 på 67.100 kr. Der findes dog en del, der giver gaver i større omfang. Nogle gør det hvert år. Andre gør det i særlige tilfælde, fx når huset er solgt, eller når der er vundet en stor lottogevinst.

 

Gaveanmeldelse og gaveafgift 

Er der givet en gave over beløbsgrænsen, skal gaven anmeldes til Skattestyrelsen på en særlig blanket. Her skal der oplyses om gavens størrelse, gavens art samt om personnummer mv. på såvel gavegiver som gavemodtager. Hvis gaven består af andet end kontanter, fx af en bil eller en båd, skal gavens værdi ansættes til markedsværdien af denne. Der gælder særlige regler for værdiansættelsen, hvis gaven består af et hus, et sommerhus eller af ikke-børsnoterede aktier eller anparter.

Ved gaver mellem nærtstående udgør gaveafgiften 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger beløbsgrænsen, jf. nedenstående eksempel:

Gaveafgift

Fristen for at anmelde gaver og betale gaveafgift er den 1. maj i året efter gaveåret. Indsendes gaveanmeldelsen før tiden, skal gaveafgiften stadig betales samtidig med anmeldelsen. Ellers løber der strafrenter på. Den aktuelle rentesats er på 0,4 %. Hvis skattemyndighederne bliver opmærksomme på afgiftspligtige gaver, der ikke er anmeldt, kan der også blive tale om bøde. I de fleste tilfælde vil bøden udgøre op til én gange den unddragne afgift. Altså dobbelt op på denne.

 

Hvis gavegiver vil betale gaveafgiften

Pligten til at indsende gaveanmeldelsen og betale gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften. 

Det hænder ikke så sjældent, at gavegiveren tilbyder at betale gaveafgiften. Det er der intet til hinder for, og faktisk er det ofte ligefrem en fordel at lade giveren gøre dette. Det skyldes, at giverens betaling af afgiften ikke anses for en ny gave, som der også skal betales afgift af. Det er på den måde muligt at øge nettogaven til modtageren, uden at det koster giveren ekstra, jf. denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.