Skattemæssig succession = skattefrit generationsskifte

Vestre Landsret har i en ny dom fastslået, at investering i vindmølleandele og solceller skal anses for en passiv investering. Selskaber med den slags aktiver kan derfor ikke uden videre generationsskiftes skattefrit.

Skattemæssig succession betyder, at sælgeren af en virksomhed ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget, hvis køberen er et nærtstående familiemedlem eller en medarbejder i virksomheden, og køberen – typisk mod et prisnedslag eller en gave – accepterer at overtage den udskudte skat. 

Reglerne kan anvendes både ved overdragelse af personligt drevne virksomheder og ved overdragelse af selskabsdrevne virksomheder, men forudsætter i begge tilfælde, at virksomheden ikke i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Dette defineres som virksomheder, hvor mere end halvdelen af indtægterne og/eller aktiverne stammer fra eller udgøres af fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende.

 

Solceller og vindmøller

Den netop offentliggjorte dom handlede om et tilfælde, hvor en hovedaktionær havde overdraget halvdelen af kapitalen i et selskab til sine to døtre ved en gaveydelse. Overdragelsen var betinget af, at den kunne ske med skattemæssig succession. 

Selskabets balance bestod for ca. 49 %’s vedkommende af finansielle aktiver i form af blandt andet børsnoterede aktier og en række tilgodehavender, og for ca. 51 %’s vedkommende af kapitalandele i to partnerselskaber, der havde investeret i solcelleanlæg og vindmøller. Det var hovedaktionærens opfattelse, at sidstnævnte ikke skulle anses for en passiv investering, idet der reelt var tale om en elproduktionsvirksomhed.

Dette var landsretten ikke enig i. Landsretten henviste til, at det af forarbejderne til reglerne fremgår, at opregningen af eksempler på passiv kapitalanbringelse ikke er udtømmende. Da selskabet endvidere ikke deltog aktivt i driften af hverken vindmøllerne eller solcelleanlæggene, men blot oppebar afkastet af investeringen, skulle også disse aktiver anses for såkaldte pengetankaktiver. Dommens rigtighed er i vores optik ikke utvivlsom. Vi håber derfor, at den ankes til Højesteret, så der kan ske en endelig afklaring. 

 

Fast ejendom

Som udgangspunkt er det kun ejendomme, som anvendes i en virksomhed, herunder landbrugs- og domicilejendomme, der kan overdrages med succession.

Udlejningsejendomme anses normalt altid for passiv kapitalanbringelse. Det gælder også, selvom udlejeren har en betydelig og professionel ejendomsadministration, der varetager driften. Se nærmere herom i denne afgørelse fra Skattestyrelsen fra sidste år. 

 

Skattefri spaltning kan være en løsning

Efter udfaldet af den netop afgjorte sag ligger det indtil videre fast, at hverken investering i udlejningsejendomme eller i vedvarende energianlæg er en farbar vej, hvis et investeringsselskab ønskes overdraget med succession. Kun investering i en egentlig virksomhed kan bringe selskabet ud af pengetankreglen.

For holdingselskaber, der gennem et datterselskab allerede driver en virksomhed, men hvor værdien af denne måske udgør mindre end halvdelen af den samlede balance, kan en skattefri spaltning af moderselskabet, hvorved en del af de finansielle aktiver spaltes over et nyt selskab, ofte løse problemet i den forstand, at den overvejende del af værdien af holdingselskabet efterfølgende kan overdrages med succession. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.