Skattefri spaltning af selskaber er nyttigt ved generationsskifter

Reglerne om skattefri spaltning af selskaber er i kombination med reglerne om skattefri overdragelse af aktier i selskaber, der driver en virksomhed, et ofte brugt værktøj ved generationsskifte af familieejede virksomheder. 

Skattelovgivningen giver mulighed for, at et selskab kan spaltes skattefrit på to måder. Enten ved at det spaltede selskab helt forsvinder – opløses uden likvidation – og dets aktiver og gæld overføres til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. Eller ved at det spaltede selskab fortsætter, men ved spaltningen overfører en del af sine aktiver og gæld til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. I begge tilfælde modtager aktionærerne i det spaltede selskab aktier i det eller de modtagende selskab(er) – og evt. også et kontant beløb – til en værdi, der modsvarer nettoværdien af det indskudte.


Det kan reglerne bruges til

En skattefri spaltning af et selskab er ofte et uundværligt redskab i forbindelse med generationsskifte af mindre og mellemstore virksomheder, fordi det fx giver følgende muligheder:

  • En spaltning giver mulighed for at opdele et selskabs aktiver i en såkaldt pengetankdel (værdipapirer og udlejningsejendomme) og i en driftsdel, hvor den førstnævnte bliver forældregenerationens pensionskasse, mens den anden del kan overdrages med skattemæssige succession – altså skattefrit – til børnene.
  • En spaltning kan også bruges til at opdele et selskabs aktiver og aktiviteter på en måde, hvor ejerens børn efterfølgende kan overtage hver sit selskab med hver sin aktivitet.
  • En skattefri spaltning kan endvidere bruges til at skabe en fleksibel ejerstruktur, der gør det muligt at indlede et økonomisk generationsskifte på den måde, at børnene overtager ejerskabet til en del af virksomheden, men hvor forældrene beholder stemmeflertallet og dermed den fulde kontrol over virksomheden.


Ny afgørelse

Reglernes anvendelighed i generationsskiftesammenhæng kan illustreres med en helt ny afgørelse fra Skatterådet.

Sagen handlede om et ægtepar, der tidligere havde solgt størstedelen af deres hovedvirksomhed til en ekstern køber, men som via et holdingselskab stadig ejede knap 30 % af denne. Som optakt til et generationsskifte med parrets børn ønskede de nu at opløse det nuværende holdingselskab og overføre dettes aktiver til to nye holdingselskaber. 

I det ene nye holdingselskab skulle placeres ejerandele i tre dattervirksomheder, som ægteparret også efterfølgende skulle eje. I det andet nye holdingselskab skulle anparterne i det selskab, som ejede de små 30 % af hovedvirksomheden, placeres. Dette selskab skulle stiftes med en kapital på 50.000 kr., hvoraf de nom. 5.000 kr. skulle være A-anparter med stemmeret, men uden nogen ret til udbytte, mens de nom. 45.000 kr. skulle være B-anparter uden nogen stemmeret, men med ret til udbytte. Disse anparter ville efterfølgende blive overdraget til to af børnene med skattemæssig succession.

Skatterådet bekræftede i sin afgørelse, at såvel spaltningen af holdingselskabet som den efterfølgende overdragelse af B-anparterne til børnene kunne ske skattefrit.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.