Praktikken omkring omregistrering af iværksætterselskaber

Inden for de næste små syv måneder skal alle landets iværksætterselskaber omregistreres til anpartsselskaber. Sker omregistreringen mellem balancedagen og regnskabsaflæggelsen, har det betydning for årsrapporten.

Erhvervsstyrelsen har nu fået tilrettet sit it-system, og dermed har erhvervsministeren kunnet udstede den bekendtgørelse, der får den nyligt vedtagne lov om lempelse af reglerne for iværksætterselskabers overgang til anpartsselskaber til at træde i kraft.

Lempelsen af reglerne – som du kan læse mere om i denne artikel – består dels i en forlængelse af fristen for omregistrering med seks måneder, sådan at denne nu skal ske senest 15. oktober 2021, og dels i en ophævelse af kravet om, at selskabet efter ændringen skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. Det sidste betyder, at et eventuelt oparbejdet underskud ikke nødvendigvis skal udlignes i forbindelse med omregistreringen, hvilket har betydning for mange IVS’er.

 

Beslutning om omregistrering

Det er selskabets generalforsamling, der skal træffe beslutning om omregistrering til ApS. Hvis der i denne forbindelse skal foretages en kapitalforhøjelse – hvilket normalt vil være tilfældet – skal denne vedtages forud for vedtagelsen af omregistreringen. Der vil også skulle vedtages en ændring af selskabets vedtægter, fordi størrelsen af selskabskapitalen såvel som selskabets navn jo ændres.

I forlængelse af generalforsamlingen skal omregistreringen anmeldes på virk.dk. Anmeldelsen skal vedhæftes følgende dokumenter:

  • Generalforsamlingsreferat
  • De nye vedtægter
  • Dokumentation for evt. indbetalt selskabskapital

Når det gælder kapitalforhøjelsen, behøver denne ikke nødvendigvis at ske i form af et kontant indskud, men kan også ske ved overførsel fra de af selskabets reserver, der kan bruges til den slags, herunder den såkaldte IVS-reserve, ved apportindskud af aktiver, eller ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren måske har hos selskabet.

 

Omregistrering mellem balancedagen og regnskabsaflæggelsen 

Hvis der foretages omregistrering af et IVS til et ApS efter balancedagen, men før regnskabsaflæggelsen, skal man være opmærksom på en række forhold i regnskabet, herunder:

  1. Den nye selskabskapital på minimum 40.000 kr. skal ikke anføres som selskabskapital i årsregnskabet, da vedtagelsen af en kapitalforhøjelse efter balancedagen betragtes som en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed. Der bør dog oplyses om kapitalforhøjelsen i årsrapporten.
  2. Derimod skal selskabets nye navn (ApS) anvendes i årsregnskabet, da det er det registrerede navn på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, der skal anvendes.
  3. Af hensyn til kontinuiteten i forhold til det foregående årsregnskab skal det omtales i ledelsesberetningen, at der efter balancedagen er sket omregistrering fra IVS til ApS.
  4. Det er den registrerede ledelse på datoen for årsrapportens godkendelse, der skal underskrive denne. Hvis der i forbindelse med omregistreringen vælges en bestyrelse i selskabet, skal denne derfor underskrive årsrapporten.

Besluttes omregistreringen på selskabets ordinære generalforsamling, er det en omregistrering, som sker efter regnskabsaflæggelsen. I så fald skal der ikke tages hensyn til ovenstående i årsrapporten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.