Mere om indefrosne feriemidler i årsregnskabet

Lønmodtagernes Feriemidler har åbnet for, at der allerede nu kan indbetales indefrosne feriemidler til fonden. Det giver virksomhederne mulighed for at undgå dele af indekseringstillægget og spare negative renter i banken. 

Det er ganske frivilligt, om virksomhederne vil indbetale indefrosne feriemidler allerede nu, men muligheden er selvsagt interessant for dem, der har tilstrækkelig likviditet til at gøre det. Det skal i givet fald ske via denne selvbetjeningsadgang

Muligheden for førtidig betaling gælder ikke for indekseringstillægget. Dette vil blive opkrævet særskilt til juli med betalingsfrist til den 1. september 2021. Virksomheder, der ikke indbetaler førtidigt, vil også i juli måned modtage en opkrævning på de feriemidler, der til den tid som minimum skal betales – og med samme betalingsfrist. 

 

Stadig langfristet gæld

For virksomheder, der benytter muligheden for indbetaling allerede nu, vil de indbetalte midler stadig skulle præsenteres som langfristet gæld i et kalenderårsregnskab for 2020. Det gælder også, selvom regnskabet først aflægges efter indbetalingsdatoen. Det at foretage en førtidig (frivillig) indfrielse af en gældspost efter balancedagen er nemlig en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed, fordi beslutningen om indfrielsen er truffet efter balancedagen. Indgår der i den opgjorte indfrysningsforpligtelse beløb for medarbejdere, der frem til februar 2022 opnår folkepensionsalderen, vil denne del af forpligtelsen dog være kortfristet gæld pr. 31. december 2020.

 

Indeksering af indefrysningsbeløbet

De indefrosne feriemidler skal indekseres fra den 1. september 2020 til og med den måned, hvori de indbetales. Det gælder også, selvom indbetalingen sker førtidig. Indekseringssatsen er for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 fastsat til 1,5 % p.a., jf. denne bekendtgørelse. Satsen for perioden fra 1. juni 2021 og fremefter fastsættes først til næste år.

 

Korrektion af indefrysningsbeløb

Den ”ordinære” periode for korrektion af de beregnede indefrysningsbeløb er udløbet. Det betyder, at ændring af et beløb for en given medarbejder nu kun kan ske med accept fra denne. Det er vores erfaring, at den slags forekommer. Det er især bonusbeløb, overtidsbetaling samt pensioner, som kan give anledning til korrektioner, hvilket du kan læse mere om i denne tidligere artikel.

Hertil kommer korrektioner for personer, som ikke er omfattet af ferieloven, men som alligevel – måske endda i mange år – har fulgt reglerne heri. Det gælder først og fremmest direktører og hovedaktionærer og ægtefæller til disse. For disse hverken kan eller skal der indbetales indefrosne feriemidler til feriefonden, og sker det alligevel, vil fonden efter virksomhedens korrektion af indberetningen tilbagebetale pengene.

Har en direktør eller hovedaktionær eller en ægtefælle til sådanne tilbage i efteråret fået udbetalt 3/5 af de indefrosne feriemidler, vil fonden efter det for os oplyste senere på året kræve disse tilbage fra de pågældende personer og efterfølgende returnere pengene til virksomheden, hvis denne har indbetalt midlerne til fonden.

Den omstændighed, at der for hovedaktionærer og direktører m.fl. kan blive tale om tilbagebetaling af udbetalte feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, udelukker ikke, at de pågældende kan være berettiget til et sådant beløb og/eller kan lave en aftale herom. Administrationen og udbetalingen af pengene skal i givet fald ske direkte fra virksomheden til de pågældende personer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.