Loven om de skattemæssige superfradrag er nu vedtaget

Den politiske aftale om forbedring af de skattemæssige afskrivningsregler er nu ophøjet til lov. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

Den nu vedtagne lov rummer tre elementer. For det første forhøjes beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser. For det andet indføres der for en periode forhøjede afskrivninger for udgifter til køb af visse fabriksnye driftsmidler. Og for det tredje forlænges perioden med forhøjede afskrivninger på forsknings- og udviklingsudgifter.

 

Småaktiver

Beløbsgrænsen hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Beløbene er eksklusive moms. Ændringen har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter og gælder for både nye og brugte driftsmidler. 

Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver ikke virksomhederne en skattelettelse, men alene en marginal rentebesparelse, idet straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning over mere end ti år. 

 

Større driftsmidler

For fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022, kan der foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen. Reglen gælder ikke for personbiler og heller ikke for driftsmidler, der drives af fossile brændsler bortset fra visse traktorer, entreprenørmaskiner og lastbiler. Også skibe samt visse faste anlæg og infrastrukturanlæg er undtaget.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag giver virksomhederne en skattebesparelse på lige over 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres, men besparelsen fordeles over mere end ti år, fordi afskrivningen sker efter saldometoden.

 

FoU-udgifter

De for indkomstårene 2020 og 2021 allerede gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fradrages med 130 %, er udvidet til også at gælde for indkomståret 2022.

Den omstændighed, at en virksomhed med disse regler har adgang til fradrag for 1.300 kr. for hver 1.000 kr., den afholder i udviklingsomkostninger, svarer i realiteten til et skattefrit statstilskud på 22 % af merfradraget. Omregnet i kroner udgør tilskuddet 66.000 kr. for hver million kroner, der bruges på forskning og udvikling.

Under behandlingen af lovforslaget har der været en del debat omkring det forhold, at reglerne ifølge Skatteministeriet kun kan anvendes i forhold til udgifter, der ikke kan anses som almindelige driftsomkostninger. Virksomheder, for hvem forskning og udvikling er en del af den ordinære drift – fx medicinalvirksomheder – har således ifølge ministeriet som udgangspunkt ikke adgang til det forhøjede fradrag for deres FoU-udgifter.

Problemstillingen er i øjeblikket genstand for en retssag, idet Skatteministeriet har indbragt en sag, som Skattestyrelsen sidste år tabte ved Landsskatteretten. Sagen handlede ikke om fradrag for udviklingsomkostninger, men om udbetaling af negativ skat af sådanne udgifter. Dette havde Skattestyrelsen nægtet med den begrundelse, at der var tale om sædvanlige driftsomkostninger, hvilket Landsskatteretten ikke var enig i. Du kan læse afgørelsen her. Det endelige udfald af retssagen vil formentlig få betydning for praksis efter de nye regler om forhøjet fradrag for FoU-omkostninger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.