Elafgift – stadig behov for bimålere enkelte steder

Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder, men der er stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel.

Siden 1. januar 2021 har de fleste virksomheder kunnet få godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Det er ikke uden betydning. Det skønnes således, at omkring 30 % af virksomhedernes elforbrug anvendes til elvarme. Derfor forventes det også, at lempelsen vil give virksomhederne en samlet økonomisk gevinst på ikke under 160 mio. kr. om året. Besparelsen udgør lidt over 20.000 kr. pr. 100.000 kWh, der anvendes til rumvarme, komfortkøling og varmt vand.

Skattestyrelsen har ikke gennemført nogen informationskampagne i forbindelse med ændringen af reglerne. Derfor er det måske ikke alle virksomheder, der har været opmærksomme på de nye muligheder. De, der ikke har været det, kan dog nå det endnu via en efterangivelse, som er det rigtige værktøj, når fejl skal rettes, jf. denne artikel.

 

Undtagelser

Uanset de nye regler findes der stadig tilfælde, hvor måling af et specifikt elforbrug er en fordel eller nødvendigt for at opnå godtgørelse af elafgiften, fx i følgende tilfælde:

1. Liberale erhverv
Arkitekter, ingeniører, landinspektører, advokater og øvrige liberale erhvervsvirksomheder kan få godtgjort elafgift af deres strømforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand, men ikke til lys, computere og ventilation mv. Det sidste bliver først muligt fra 1. januar 2023. Indtil da vil godtgørelse af elafgift forudsætte, at forbruget til rumvarme mv. måles særskilt.

2. Blandede aktiviteter
Muligheden for godtgørelse af elafgift gælder kun for momspligtige aktiviteter. Virksomheder og andre, der har både momspligtige og momsfrie aktiviteter – herunder banker og sparekasser, forsikringsselskaber, zoologiske haver samt kommuner og regioner – vil således fortsat kunne have gavn af at fordele deres energiforbrug via en måling. Og fuld godtgørelse af elafgiften af forbrug til de momspligtige aktiviteter kræver måling via en hovedmåler, for hvilken der modtages særskilt afregning.

3. Udlejning af lokaler
Fordeling af elforbruget er tillige påkrævet, når der sker udlejning af lokaler, og huslejen også dækker lejerens strømforbrug. Her skal elforbruget fordeles mellem lejer og udlejer enten ved måling eller ved en aftale mellem parterne om, hvor stort et antal kWh, som lejeren via huslejen betaler for. Kun ved at gøre det på en af de to måder har udlejer og lejer mulighed for at få godtgjort deres respektive andel af den samlede elafgift. 

4. Virksomhed på privatadressen
Landmænd, gartnerier og andre virksomheder, der ligger i forbindelse med en privatbolig, vil fortsat have behov for en opdeling af elforbruget i henholdsvis en privat og en erhvervsmæssig del. Dette kan enten ske efter en konkret måling eller ved brug af de skattemæssige fordelingsmetoder.

5. Ladestandere til elbiler
Virksomheder, der driver ladestandere til erhvervsmæssig opladning af elbiler, vil fortsat skulle foretage en konkret måling af standernes elforbrug for at kunnet få kunne opnå elafgiftsgodtgørelsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.