Covid-19 og årsregnskabet

Pandemien sætter sine spor i årsregnskabet. Det er nu endeligt afklaret, at modtagne kompensationsbeløb ikke må modregnes i de omkostninger, som de skal dække, men skal indregnes under ”Andre driftsindtægter”.

I oktober sidste år bragte vi en artikel om den regnskabsmæssige behandling af kompensationsbeløb fra statens hjælpepakker. Heri skrev vi, at en vejledning fra Erhvervsstyrelsen om dette emne var på trapperne. Den er nu kommet, og den bekræfter det, som vi dengang skrev omkring præsentation af kompensationsbeløb og om periodisering af samme. Læs derfor den tidligere artikel om disse forhold.

Vejledningen indeholder imidlertid også en omtale af tre andre forhold, som vi gennemgår nedenfor sammen med nogle få andre emner, som vi modtager mange spørgsmål om.

 

Noteoplysning om særlige poster

Medmindre kompensationsbeløbene er uvæsentlige i forhold til det samlede regnskab, vil de udgøre særlige poster, hvilket kræver noteoplysning om arten og størrelsen.

Covid-19 kan også på omkostningssiden afføde særlige poster, hvorom der skal noteoplyses. Det kan fx være nedskrivninger på både omsætnings- og anlægsaktiver, der overstiger normale nedskrivninger.

 

Regnskabsmæssig behandling af huslejenedsættelser

Har virksomheden fået nedsat sin husleje – enten permanent eller for en periode – vil dette påvirke resultatopgørelsen. Virksomheden skal således opgøre den nye samlede lejeforpligtelse i den resterende kontraktperiode og fordele denne lineært over samme periode. Den samlede effekt må altså ikke indregnes straks i resultatopgørelsen.

Har virksomheden alene fået henstand med betalingen af husleje, er dette uden betydning for resultatopgørelsen, da der alene er tale om en forlængelse af kredittiden.

 

Noten om honorar til revisor

Store klasse C-virksomheder skal som bekendt medtage en note med oplysninger om årets samlede honorar til den revisionsvirksomhed, som udfører den lovpligtige revision. Har den samme revisionsvirksomhed ydet assistance med erklæringer i forbindelse med kompensationsordningerne, skal noten også indeholde oplysninger om de herfor betalte honorarer. Der må i denne forbindelse ikke ske modregning mellem de afholdte omkostninger og den fra staten modtagne kompensation til dækning af disse honorarer.

 

Indestående beløb på skattekontoen

Mange virksomheder har – for at undgå negative renter – valgt at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen og indbetalt beløb hertil, som skal dække fremtidige skattebetalinger. Et sådant indestående skal præsenteres som et aktiv. 

Da skatten, som indeståendet skal dække, endnu ikke er forfalden, må indeståendet således ikke modregnes i skyldig skat, da virksomheden til enhver tid kan vælge at sænke udbetalingsgrænsen og efter få dage få udbetalt hele eller dele af indeståendet.

 

Værdiansættelse af aktiver

I mange 2020-regnskaber vil Covid-19 være en begivenhed, der skal tages højde for ved indregning og måling i årsregnskabet. Det kan fx have en betydning for værdiansættelse af en række aktiver (fx tilgodehavender, varelagre, igangværende arbejder, goodwill og udskudte skatteaktiver), ligesom Covid-19 typisk også vil få indflydelse på oplysningerne i årsregnskabet. Læs mere herom i denne tidligere artikel

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.