Corona-pandemiens betydning for 30/6-regnskaber

For langt de fleste regnskaber med balancedag i 2020, fx pr. 30/6, vil Covid-19 være en begivenhed, som har fundet sted i løbet af regnskabsåret, hvilket der hos en del skal tages højde for ved indregning og måling i årsregnskabet.

For selskaber med kalenderårsregnskab fik virusudbruddet kun betydning for 2019-regnskabet i form af en omtale af forholdet i afsnittet om begivenheder efter statusdagen, idet udbruddet i regnskabsmæssig forstand var en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed. Naturligvis medmindre udbruddet ligefrem medførte tvivl om virksomhedens fortsatte drift. Det kan du læse mere om i denne artikel.

For de fleste regnskaber med balancedag i 2020, herunder de mange 30/6-regnskaber, vil udbruddet derimod være en begivenhed, som har fundet sted i løbet af regnskabsåret, hvilket der skal tages hensyn til ved regnskabsafslutningen, hvis det påvirker tallene.

 

Tilgodehavender, igangværende arbejder og forudbetalinger

Der kan være et øget behov for nedskrivning på tilgodehavender fra salg som følge af likviditetsproblemer hos selskabets kunder, herunder hos kunder, der historisk ellers har været stabile. Behovet kan også gælde for tilgodehavender, som ikke er forfaldne.

Der kan også være et øget nedskrivningsbehov på igangværende arbejder. Enten på grund af betalingsproblemer hos kunderne, eller fordi virksomheden selv kan have svært ved at levere i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Værdiansættelsen af egne forudbetalinger under aktiver kan blive påvirket, hvis leverandøren ikke kan levere eller er gået konkurs. Værdiansættelsen af modtagne forudbetalinger under passiver kan blive påvirket, hvis kunderne annullerer ordrer og kan kræve tilbagebetaling.

 

Nedskrivning af aktiver

Vurdering af nedskrivningsbehovet er i øjeblikket især relevant for følgende aktivgrupper:

  • Goodwill og andre immaterielle aktiver, herunder udviklingsprojekter
  • Materielle anlægsaktiver, bl.a. hvis brugsværdien er forringet
  • Varelagre, fx fordi beholdningen af ukurante varer er steget
  • Udskudte skatteaktiver, hvis sandsynligheden, for at uudnyttede skattemæssige underskud kan anvendes indenfor en periode på 3-5 år, er mindsket

 

Dagsværdi af investeringsejendomme

Covid-19-situationen kan påvirke værdiansættelsen af investeringsejendomme, fx hvis lejerne er påvirket i en sådan grad, at huslejen har måttet nedsættes, eller hvis udlejning og genudlejning af tomme lejemål er blevet sværere. Herudover kan dagsværdien være udfordret som følge af usikre forhold på ejendomsmarkedet, hvilket kan øge afkastkravet til den enkelte ejendom og dermed betyde et fald i dagsværdien. Det er således vigtigt at genoverveje de forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelsen af ejendomme til dagsværdi. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det er dagsværdien på balancedagen, der er afgørende.

 

Tabsgivende kontrakter 

En tabsgivende kontrakt foreligger i de tilfælde, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med at opfylde kontrakten overstiger de indtægter, som virksomheden forventer at modtage på grundlag af denne. For sådanne kontrakter skal der indregnes en hensat forpligtelse hertil. En tabsgivende kontrakt vil typisk være en salgsaftale, fx en aftale om salg af maskiner eller anlæg, som måske ikke umiddelbart kan opfyldes, fordi en underleverandør ikke kan levere på aftalte vilkår eller til tiden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.