Breve fra Skattestyrelsen om transfer pricing-dokumentation

Har I modtaget brev fra Skattestyrelsen om indsendelse af TP-dokumentation, er det vigtigt at være opmærksom på fristen. Det kan nemlig koste dyrt at overskride den. Også selvom dokumentationen er i orden.

Skattestyrelsen har i den senere tid udsendt to typer af breve om TP-dokumentation til et større antal virksomheder. Den ene brevtype er sendt til virksomheder, der kun har danske koncerninterne transaktioner. Den anden type er såkaldte 60-dagesbreve med anmodning om indsendelse af TP-dokumentation.

 

Rent danske koncerner

Brevet til de rent danske koncerner er sendt til de selskaber, der på deres oplysningsskema (selvangivelse) for indkomståret 2019 angav at være pligtige til at udarbejde TP-dokumentation, men som samtidig oplyste kun at have danske koncerninterne transaktioner.

I brevet henleder Skattestyrelsen disse selskabers opmærksomhed på, at de kun er undtaget fra dokumentationspligten, hvis de på koncernniveau har under 250 ansatte og enten har en samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr. Brevet må antages at bero på, at Skattestyrelsen oplever, at der er selskaber, der tror sig fritaget for pligten til at udarbejde TP-dokumentation, fordi de kun har danske transaktioner. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet efter de gældende regler. 

 

60-dagesbrevene

Disse breve er sendt til selskaber, der er udvalgt til kontrol af deres TP-dokumentation. Brevene omtales som 60-dagesbreve, fordi dokumentationen altid skal indsendes inden for en frist på 60 dage. En frist, som ikke kan forlænges.

Indsendes TP-dokumentationen ikke indenfor fristen, kan selskabet straffes med en bøde på op til 250.000 kr. pr. indkomstår. Det gælder også, selvom der ikke er grundlag for Skattestyrelsen til efterfølgende at rejse kritik af de interne samhandelsvilkår. Du kan læse mere om den ganske hårde bødepraksis i denne artikel.

Hvis et selskabs TP-dokumentation ikke lever op til kravene til den slags, kan Skattestyrelsen ansætte selskabets indkomst skønsmæssigt, hvilket kan illustreres med en nylig dom fra Højesteret.

 

Tetra Pack-sagen

I sagen havde Skattestyrelsen forhøjet selskabets skattepligtige indkomster for indkomstårene 2005-2009 med i alt 353.384.000 kr. i form af yderligere skønsmæssige avancer ved salg ismaskiner. Ved Landsskatteretten blev den samlede forhøjelse nedsat til 324.924.000 kr. eller i gennemsnit til knap 65 mio. kr. pr. år.

Denne afgørelse blev tiltrådt først af Vestre Landsret og nu senest af Højesteret, der som begrundelse anførte, at TP-dokumentationen ikke levede op til kravet om at oplyse, hvordan priserne mellem det danske selskab og salgsselskaberne rent faktisk var fastsat, ligesom dokumentationen ikke indeholdt den krævede sammenlignelighedsanalyse. Du kan læse dommen her.

 

Har du brug for hjælp?

I BDO har vi transfer pricing-specialister i alle landets regioner. Ønsker du en vurdering af, hvorvidt I er pligtige til at udarbejde TP-dokumentation, eller ønsker du assistance til at besvare et 60-dagesbrev fra Skattestyrelsen, herunder en vurdering af om jeres dokumentation er tilstrækkelig, er du derfor velkommen til at kontakte os.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.