Regnskabsmæssig behandling af forskellige skattebeløb

Reglerne for den regnskabsmæssige behandling af de forskellige typer af skattebeløb, der findes i et årsregnskab, angår i det væsentligste selve præsentationen af disse. Altså, hvor og hvordan de skal vises i regnskabet.

De fleste virksomheder har forskellige skattebeløb i deres årsregnskab. Først og fremmest skyldig skat (restskat) og udskudt skat, men fænomenet med negative renter betyder, at en lang række virksomheder har foretaget førtidige indbetalinger til deres skattekonto eller indbetaler langfristet skattegæld før tid. Det rejser en række spørgsmål om den regnskabsmæssige behandling af de forskellige skattebeløb, herunder de tillæg, renter og godtgørelser, der er knyttet til disse.

 

Førtidige indbetalinger til skattekontoen

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan i øjeblikket hæves til 100 mia. kr., og den grænse skal ifølge et nyt lovforslag gælde frem til den 1. november 2021. Mange virksomheder har hævet deres beløbsgrænse. Dog næppe mange til det maksimalt tilladte. 

Indeståender på skattekontoen, der stammer fra førtidige indbetalinger, skal i årsregnskabet præsenteres som et bruttobeløb under aktiver – som udgangspunkt tilgodehavender – idet virksomheden i princippet til enhver tid kan vælge at sænke grænsen igen og efter få dage få udbetalt indeståendet. Skyldig skat, som endnu ikke er forfalden til betaling, skal derfor ikke modregnes heri.

 

Førtidig indbetaling af langfristet gæld

Det er forfaldstidspunktet, der er afgørende for den regnskabsmæssige klassifikation af skyldig skat. Den omstændighed, at skatten måske indbetales før tid for at undgå negative renter, ændrer ikke herpå.

Eksempel: Et selskab med regnskabsafslutning pr. 30. september 2020 har på statusdagen to skatteforpligtelser. Dels en restskat for regnskabsåret 2018/19, der forfalder til betaling her i november 2020. Dels en restskat for regnskabsåret 2019/20, der først forfalder i november 2021. Førstnævnte skal optages som kortfristet gæld og sidstnævnte som langfristet gæld. Det gælder, uanset om begge beløb betales i november 2020.

 

Sambeskatningsbeløb

I administrationsselskabet indregnes den for sambeskatningen skyldige eller overskydende skat enten som en gældsforpligtelse eller som et tilgodehavende. Den del af den samlede skat, der vedrører datterselskaberne, optages i balancen som et tilgodehavende eller skyldigt sambeskatningsbidrag brutto pr. datterselskab. Se mere om præsentation af sambeskatningen i denne artikel.

 

Udskudt skat

Udskudt skat opstår som følge af forskellen mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier af de enkelte poster. Selvom betalingen af udskudte skatter kan ligge endog mange år ud i fremtiden, tillades disse ikke indregnet til en tilbagediskonteret værdi. 

Udskudt skat kan også være et aktiv – fx i form af uudnyttede skattemæssige underskud. Disse kan kun optages i balancen, hvis de forventes at kunne udnyttes inden for en kortere årrække – som tommelfingerregel inden for 3-5 år. Læs herom i denne artikel.

 

Skattetillæg mv.

De tillæg, renter og godtgørelser, der relaterer sig til aktuelle indkomstskatter, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Altså ikke som en del af skatten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.