Præsentation af indefrosne feriemidler i balancen

De indtil videre i virksomhederne indefrosne feriemidler skal forrentes fra og med den 1. september 2020, med en endnu ikke fastsat rentesats, og skal i langt de fleste tilfælde optages som langfristet gæld i regnskabet.

Oprindeligt var det besluttet, at virksomhederne inden udgangen af 2020 skulle tilkendegive, om de ønskede at beholde de indefrosne feriemidler i eget regi, eller om de foretrak at indbetale dem til den særlige feriefond. Tilbage i august blev denne regel imidlertid ændret derhen, at virksomhederne nu først skal tage stilling til spørgsmålet i løbet af sommeren 2021.

For selskaber med kalenderårsregnskab betyder ændringen, at gældsforpligtelsen nu som udgangspunkt altid skal klassificeres som langfristet gæld i balancen pr. 31. december 2020. Det skyldes, at virksomhedens endelige beslutning om, hvad der skal ske med pengene først skal tilkendegives efter balancedagen. Selvom virksomheden måske allerede har besluttet sig for at indbetale pengene, så kan denne beslutning ændres efterfølgende. Derfor er der efter regnskabsreglerne tale om langfristet gæld.

Indgår der i den pr. 31. august 2020 opgjorte indfrysningsforpligtelse beløb for medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet i 2021 (eller i slutningen af 2020), vil denne del af forpligtelsen dog være kortfristet gæld pr. 31. december 2020, da denne del af forpligtelsen under alle omstændigheder skal indbetales til feriefonden i 2021.

Også i selskaber med skævt regnskabsår vil forpligtelsen skulle optages som langfristet gæld, hvis selskabet på balancedagen for 2020/21-regnskabet endnu ikke har tilkendegivet noget bindende overfor fonden. Hvis balancedagen ligger efter en bindende tilkendegivelse, afhænger klassifikationen af beslutningen om indbetaling eller ej. 

 

Påmindelse fra Lønmodtagernes Feriemidler

Alle arbejdsgivere har i deres e-Boks for nylig fået brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med en påmindelse om at tjekke virksomhedens allerede gennemførte eller nært forestående indberetning af indefrosne feriepenge, så korrektioner i videst muligt omfang gennemføres, inden fonden efter nytår sender breve til medarbejderne om, hvor mange indefrosne penge de i princippet har til gode, om end de fleste formentlig allerede har fået udbetalt 3/5 af staten. 

I forbindelse med kontrollen kan det være en god idé at holde fokus på de områder, herunder ferietillæg, bonusbeløb, pension, direktørforhold mv., som ifølge vores erfaring især kan give anledning til udfordringer, og som du kan læse mere om i denne artikel.

 

Forrentning

De indefrosne feriemidler skal indekseres (forrentes) fra og med den 1. september 2020 og frem til og med udgangen af den måned, hvori midlerne indbetales til fonden. Det gælder, uanset om virksomheden har tænkt sig at beholde midlerne i eget regi eller indbetale dem til fonden ved først givne lejlighed. 

Den sats, som indekseringen skal ske med, fastsættes først til foråret. Satsen stammer fra Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik og er et udtryk for den generelle lønudvikling. De seneste år har satsen ligger i intervallet 2,0 - 2,5 % p.a. Fremover vil satsen blive fastsat én gang om året inden den 31. maj.

Indekseringen af indefrysningsforpligtelsen skal regnskabsmæssigt behandles som en finansiel post i resultatopgørelsen. For regnskaber, der afsluttes inden offentliggørelsen af satsen, må indekseringen foretages med en skønsmæssigt ansat sats.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.