Nye regler for indsendelse af transfer pricing-dokumentation

Fremover skal TP-dokumentationen indsendes automatisk senest 60 dage efter indberetningen af indkomsten. Altså ikke først efter anmodning fra skattemyndighederne. Der er betydelige sanktioner for ikke at gøre det.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der medfører markante ændringer dels i forhold til virksomhedernes pligt til at indsende dokumentation for deres interne afregningspriser og dels til myndighedernes sanktionsmuligheder, når det ikke sker.

 

Indsendelse af dokumentation

Når det gælder indsendelse af TP-dokumentation har det hidtil været sådan, at dette kun skulle ske, hvis myndighederne bad om at måtte se denne, og i de tilfælde, hvor dette skete, har virksomheden haft en frist på 60 dage til at efterkomme anmodningen.

Fremover skal dokumentationen indsendes automatisk, og det skal ske senest 60 dage efter indberetningen af den skattepligtige indkomst. Altså for hvert eneste indkomstår.

Den nye regel har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. Selskaber med skævt regnskabsår bliver i de fleste tilfælde dermed først omfattet af den nye regel fra og med deres regnskab for 2021/22, mens selskaber med kalenderårsregnskab bliver omfattet fra og med deres regnskab for 2021. De skal dermed – som de første – indsende deres dokumentation senest den 29. august 2022.

 

Sanktioner

I forhold til de virksomheder, som fremover ikke automatisk indsender deres TP-dokumentation, har skattemyndighederne i den vedtagne lov fået en vifte af sanktionsmuligheder:

  1. Indsendes der ikke nogen dokumentation, eller er den indsendte dokumentation ikke fyldestgørende, kan skattemyndighederne ansætte selskabets indkomst skønsmæssigt.
  2.  Indsendes der ikke TP-dokumentation, kan skattemyndighederne fremtvinge dette ved at pålægge virksomheden tvangsbøder på 1.000 kr. om dagen.
  3. Ved for sen indsendelse af TP-dokumentation kan skattemyndighederne pålægge virksomheden at betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides, dog højst 5.000 kr.

De nævnte sanktionsmuligheder suppleres af en allerede gældende regel, hvorefter skattestyrelsen kan give bøder på op til 250.000 kr. pr. selskab pr. år ved for sen indsendelse af TP-dokumentation. Se nærmere om bødepraksis i denne artikel.

 

Kommentar

De nye regler skal nok ses som det ultimative værktøj for skattemyndighederne til at tvinge virksomhederne til at udarbejde deres TP-dokumentation løbende og ikke først, når myndighederne beder om at se denne. Og med de sanktionsmuligheder, som myndighederne nu er tillagt, er der god grund for virksomhederne til at gøre dette.

En korrekt TP-dokumentation omfatter dels en Master File, der beskriver de generelle aktiviteter i hele koncernen, og dels en Local File, der beskriver det konkrete selskabs transaktioner med koncernforbundne virksomheder og som godtgør, at disse sker på armslængde vilkår. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning om, hvordan I mest hensigtsmæssigt udarbejder dokumentationen i jeres virksomhed, herunder hvad denne rent praktisk skal omfatte. Vi har TP-specialister, som dækker alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.