Kravene til ledelsens underskrift af årsrapporten

Kun et selskabs aktuelle ledelsesmedlemmer – det vil sige de aktuelt registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer – kan underskrive en årsrapport, og de kan ikke nægte at gøre det.

Fristen for indberetning af kalenderårsregnskaber for 2019 er som bekendt udskudt til udgangen af august måned. Derfor vil der i den kommende tid givetvis være mange regnskaber, der skal underskrives. I de fleste tilfælde giver det sig selv, hvem der skal skrive under, men der findes også tilfælde, hvor der kan opstå tvivl.

 

Ledelsen har ansvaret

Selvom selskabets revisor ofte yder assistance i forbindelse med opstillingen af årsregnskaber i mange mindre og mellemstore virksomheder, så er det ledelsen – og kun ledelsen – som har ansvaret for årsrapportens indhold, herunder for at den er udarbejdet efter reglerne, og at den indberettes til Erhvervsstyrelsen til tiden. Derfor er det også kun ledelsesmedlemmer, der kan pålægges en bøde (afgift), når dette ikke sker. Du kan læse mere om konsekvenserne ved for sen indberetning af regnskaber i denne artikel, som omtaler reglerne for bøder ved de normalt gældende frister.

Ledelsens godkendelse af årsrapporten sker ved underskrift af ledelsespåtegningen i årsregnskabet. Selskabets revisor må ikke underskrive årsregnskabet, før ledelsen har underskrevet. I praksis vil datoen for såvel ledelsens som for revisors underskrift ofte være den samme.

Det er samtlige medlemmer af ledelsen, som skal underskrive årsrapporten. Altså alle registrerede direktører samt alle medlemmer af selskabets bestyrelse, hvis der er valgt en sådan.

 

Udskiftning i ledelsen

Det er de aktuelle ledelsesmedlemmer, der skal underskrive. Altså alle dem, der er registreret som medlem af ledelsen på datoen for underskrivelsen. 

Det forekommer jævnligt, at et ledelsesmedlem må underskrive en årsrapport for en periode, hvor den pågældende ikke var en del af virksomhedens ledelse. Dette fritager imidlertid ikke det nye medlem for ansvaret for årsrapporten, og det er ikke tilladt at lade et tidligere ledelsesmedlem underskrive i stedet for eller sammen med det nye medlem.

Hvis der sker ændringer i bestyrelsen på den generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes, er det den afgående bestyrelse, der skal underskrive denne.

 

Ved uenighed

Hvis et ledelsesmedlem – fx en nytiltrådt direktør – er uenig i årsrapporten, kan den pågældende ikke nægte at underskrive denne, men kan tilkendegive sin uenighed i tilknytning til sin underskrift af ledelsespåtegningen. Dette skal i givet fald ske med en konkret og fyldestgørende forklaring om årsagen til uenigheden fx i et særskilt afsnit under ledelsespåtegningen.

 

Andre kan ikke underskrive

I selskaber med en selvstændig økonomiafdeling vil ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport ofte ligge hos en økonomidirektør, en regnskabschef eller anden form for regnskabsmedarbejder. Ingen af sådanne regnskabsmedarbejdere kan imidlertid underskrive årsrapporten, hvis de ikke er registreret på cvr.dk som en del af selskabets ledelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.