Kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.

Har du glemt et skattefradrag, gælder der normalt ingen kære mor, hvis du opdager det for sent. Det gælder uanset beløbets størrelse. Det vil kræve en lovændring, hvis domstolenes benhårde praksis skal ændres. 

En skatteansættelse forældes tre år og fire måneder efter udløbet af det pågældende indkomstår. Det betyder, at skatteansættelsen for indkomståret 2015 og tidligere år for længst er forældet, og at skatteansættelsen for indkomståret 2016 ikke kan begæres ændret efter den 1. maj i år.

Ændring af en forældet skatteansættelse kan kun ske, når der foreligger ”særlige omstændigheder”, og dette omfatter ikke glemte fradrag. Det har domstolene gentagne gange fastslået. I en dom fra 2017 fastslog Højesteret således, at en mand, der havde tilbagebetalt kontanthjælp med over 300.000 kr. og derfor i princippet var berettiget til at få nedsat sin indkomst, fordi han havde betalt skat af beløbet, alligevel ikke havde ret til dette, fordi han først anmodede om nedsættelsen flere år efter forældelsesfristens udløb. Du kan læse mere om sagen i denne artikel. Og det personlige ansvar for en korrekt skatteansættelse gælder uanset, hvor stort det glemte fradrag er. Det fremgår af en helt ny dom fra Vestre Landsret.

 

Den uheldige anpartshaver

Sagen handlede om en mand, der sammen med en partner havde drevet virksomhed gennem et anpartsselskab, hvori de begge havde indskudt et beløb på 1.750.000 kr. som selskabskapital. Virksomheden gav underskud, og i december 2010 udtrådte manden af virksomheden og solgte sine anparter til makkeren for én krone. Han kunne derved konstatere et tab på sine anparter svarende til det indskudte beløb.

Mens tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i senere gevinster på andre børsnoterede aktier, så kan tab på aktier og anparter i ikke-børsnoterede selskaber faktisk fratrækkes på årsopgørelsen som negativ aktieindkomst. Er skatteværdien af tabet større end skatten af den øvrige indkomst, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i skat af anden indkomst – herunder også lønindkomst – i et senere indkomstår.

I det konkrete tilfælde udgjorde skatteværdien af mandens tab et beløb på 728.238 kr. Desværre kendte manden ikke til skattereglerne for ikke-børsnoterede aktier. Han indtastede derfor ikke sit fradrag på årsopgørelsen for 2010, hvor anparterne var solgt.

Først hen på sommeren 2014 blev han opmærksom på problemet, og den 1. juli 2014 – præcis to måneder efter udløbet af forældelsesfristen for indkomståret 2010 – indberettede han tabet til skattemyndighederne, men det var for sent. Ifølge Vestre Landsret var det uden betydning, at kun en meget lille del af skatteværdien af tabet kunne have været udnyttet i 2010.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.