Afdragsordninger hos Gældsstyrelsen

Betingelserne for at få en afdragsordning hos Gældsstyrelsen er ganske hårde, men kan de opfyldes, får virksomheden nogenlunde arbejdsro i en periode og indberettes ikke til et kreditoplysningsbureau af styrelsen.

Udfasningen af henstandsordningen vedrørende betaling af moms og A-skat vil med stor sandsynlighed medføre, at Skattestyrelsen i løbet af de kommende måneder kommer til at overdrage et større antal fordringer til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Oversendelsen vil dels ske, fordi mange virksomheder stadig er udfordret på deres likviditet og derfor ikke umiddelbart kan betale hele eller dele af deres gæld, og dels fordi Skattestyrelsen helt konsekvent oversender ubetalte fordringer til Gældsstyrelsen ikke meget senere end en måned efter overskridelsen af en betalingsfrist. Læs mere i denne artikel om konsekvenserne ved ikke at betale moms og A-skat til tiden.

 

Afdragsordninger

Igangværende virksomheder kan hos Gældsstyrelsen opnå en afdragsordning under følgende forudsætninger:

  • At virksomheden ikke kan skaffe likviditet til betaling af de skyldige beløb.
  • At likviditetsproblemerne må anses for midlertidige og forbigående.
  • At en afdragsordning er den eneste mulighed for betaling af restancen.
  • At den samlede restance er fuldt indfriet eller kraftigt nedbragt ved udløbet af afdragsperioden, der som udgangspunkt ikke kan overstige 12 måneder, men som dog efter en konkret vurdering kan forlænges.
  • At der ikke stiftes ny skatte- eller momsgæld i afdragsperioden. Det vil sige, at løbende skatter og afgifter skal betales rettidigt.

Alle betingelser skal være opfyldt. Er de det, kan afdragsordningen omfatte alle krav, der er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen bortset fra tvangsbøder, og Gældsstyrelsen indberetter i givet fald ikke virksomheden til et kreditoplysningsbureau.

En afdragsordning er ikke til hinder for, at Gældsstyrelsen kan foretage modregning, hvis virksomheden står til at skulle have penge udbetalt fra det offentlige. En afdragsordning udelukker heller ikke, at virksomheden kan få en tilsigelse fra fogeden. Vi har hos Gældsstyrelsen ikke kunnet få oplyst, hvor ofte den slags sker.

Du kan læse mere om reglerne for afdragsordninger i dette afsnit af skattemyndighedernes Juridiske Vejledning. 

 

Kommentar

Gældsstyrelsen er som bekendt stærkt udfordret i forhold til restancer, som er registreret i deres gamle EFI-system. Styrelsen indgår derfor som udgangspunkt ikke afdragsordninger for gæld, der er registreret i dette. Dette udelukker dog ikke, at virksomhederne kan betale af på sådan gæld. Dette anses blot som en frivillig betaling. Viser det sig, at gælden er forældet, vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt.

Virksomheden kan ved henvendelse til Gældsstyrelsen få oplyst, om en given gæld er registreret i det gamle eller det nye inddrivelsessystem. 

Vi har tidligere set et tilfælde, hvor Gældsstyrelsen af egen drift stoppede en afdragsordning, fordi der var tvivl om retsgrundlaget for gælden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den slags afbrydelser ikke stopper tilskrivningen af renter, hvis det efterfølgende viser sig, at gælden ikke er forældet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.