Tekniske skattelovsændringer – tiltag mod skattetænkning

Skattestyrelsen har identificeret fire områder, hvor anvendelse af de eksisterende regler kan føre til skattemæssige fordele, der er i strid med hensigten med reglerne. Det lukkes der nu ned for.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som har til formål at indføre såkaldte værnsregler på fire meget forskellige områder. Der er tale om regler, som overordnet set kun har betydning for ganske få, men som af Skattestyrelsen anses nødvendige for at lukke af for skattetænkning. 
 

Tekniske tab ved anvendelse af A/B-modellen ved generationsskifter

En af de senere års mest anvendte modeller til generationsskifte af selskabsdrevne virksomheder til børn eller til ledende medarbejdere er den såkaldte A/B-model, hvor et selskabs aktier gennem en vedtægtsændring opdeles i A- og B-aktier, og således at A-aktierne tildeles en forlods ret til udbytte. En sådan opdeling, der ikke har skattemæssige konsekvenser, betyder, at B-aktierne kan sælges til de nye ejere til en lav værdi – ofte til kurs 100 – jf. denne artikel.

Ved et sådant salg skal sælgerens oprindelige anskaffelsessum for aktierne, efter de gældende regler, fordeles ligeligt mellem samtlige aktier i forhold til disses nominelle værdier. Det kan betyde, at avancen på de solgte B-aktier reduceres eller ligefrem gøres negativ. Efter de nye regler, der har virkning for afståelser den 1. oktober 2019 eller senere, skal anskaffelsessummen fordeles efter aktiernes handelsværdi, når der er forskellige aktieklasser, og sælgeren er en person og er hovedaktionær. Ændringen har ikke betydning for anvendelsen af A/B-modellen som sådan.
 

Undgåelse af direkte eller indirekte beskatning ved eftergivelse af gæld

Et selskab, der som følge af manglende betalingsevne får eftergivet noget gæld, vil enten være skattepligtig af gevinsten eller få begrænset sine evt. skattemæssige underskud. 

Hvis kreditoren – i stedet for at eftergive gælden – sælger fordringen til et selskab, der er koncernforbundet med debitoren eller til en person, der har bestemmende indflydelse i dette, sker der efter de gældende regler ingen beskatning eller underskudsbegrænsning. Med de nye regler, der har virkning for fordringer, der er overdraget den 1. oktober 2019 eller senere, sikres, at der ikke kan opnås skattemæssige fordele ved, at kreditor sælger hele eller dele af sin fordring i stedet for blot at eftergive et beløb.


Beskatning af kapitalfondspartnere

Med de gældende regler har kapitalfondspartnere mulighed for at få beskattet et merafkast som kapitalindkomst, hvis dette oppebæres som et afkast af et udbyttegivende gældsbrev. Det samme gælder indkomst, der er omfattet af de såkaldte anpartsregler. 

Efter de nye regler, der får virkning fra 2020, vil merafkastet altid skulle beskattes som personlig indkomst, ligesom reglerne udvides til også at omfatte merafkast opnået af partnere i infrastrukturfonde.


Privat gæld ved skattefrie virksomhedsomdannelser

Landsskatteretten har ved en kendelse af 3. december 2018 fastslået, at i de tilfælde, hvor selvstændig foretager en skattefri omdannelse af sin virksomhed til et anparts- eller aktieselskab, skal bedømmelsen af, hvor mange virksomheder ejeren driver, foretages på stiftelsestidspunktet. Dette kan ifølge Skattestyrelsen føre til, at der medtages privat gæld ved omdannelsen. Med de nye regler, der har virkning for omdannelser foretaget den 1. oktober 2019 eller senere, præciseres det, at bedømmelsen skal foretages pr. omdannelsesdatoen, der i de fleste tilfælde er 1. januar. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.