Regnskabsmæssig behandling af kapitalandele til kostpris

Hvis der ikke er indikationer på værdiforringelse, er kostprismetoden rimelig enkel at anvende til indregning og måling af kapitalandele. Blot skal man være opmærksom på, at modtaget udbytte ikke umiddelbart kan videreudloddes. 

Når det gælder indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, er kostprismetoden mere enkel at anvende end indre værdis metode. Se nærmere om forskellene mellem de to metoder i denne artikel fra Depechen 2019, nr. 3.


Hvad omfatter kostprisen?

Kostprisen omfatter den nominelle købesum for kapitalandelen med tillæg af direkte omkostning til fx advokat- og revisorbistand i forbindelse med købet. Hvis andelen er købt med vilkår om efterfølgende earn out-betalinger til den tidligere ejer, skal sådanne også medregnes til kostprisen.


Nedskrivningstest

Der skal som udgangspunkt ikke foretages nogen løbende regulering af aktivværdien. Dog skal der foretages en nedskrivningstest, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Det kan fx være tilfældet, hvis dattervirksomheden eller den associerede virksomhed har realiseret et underskud, har udsigt til sådanne eller har likviditetsproblemer.

Hvis der vurderes at være behov for en nedskrivning, skal denne foretages over resultatopgørelsen. Hvis grundlaget for en tidligere nedskrivning ikke længere er til stede, skal den tilbageføres igen. Det skal ligeledes ske over resultatopgørelsen.


Udbytte fra en kapitalandel indregnet til kostpris

Et sådant udbytte indregnes i resultatopgørelsen i moderselskabets regnskab i det år, hvori det vedtages på en generalforsamling i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed. Det betyder, at udbytte, der fx udloddes på basis af et 2018-regnskab, først kan indregnes i 2019-regnskabet for moderselskabet. Hvis et sådant udbytte ønskes videreudloddet med det samme, kan det derfor kun ske som ekstraordinært udbytte. Se nærmere herom i denne artikel fra Depechen 2017, nr. 12.


Hvis udbyttet fra kapitalandelen overstiger årets resultat

Modtages der udbytte fra en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, og dette overstiger den indtjening, som har været i moderselskabets ejerperiode, kan udbyttet regnskabsmæssigt håndteres på to måder.

Enten kan udbyttet indregnes i resultatopgørelsen i moderselskabet. I så fald skal værdien af kapitalandelen testes for nedskrivningsbehov, hvis der er indikationer på en værdiforringelse.

Eller også skal kostprisen på kapitalandelen reduceres med den del af det modtagne udbytte, som overstiger indtjeningen i ejerperioden. Denne del kommer altså ikke til at passere resultatopgørelsen, men fører tværtimod til en automatisk nedskrivning af kapitalandelen, uanset at en nedskrivningstest måske ikke ville føre til dette resultat. Denne fremgangsmåde vælger næppe mange derfor i praksis.

Virksomhederne skal vælge konsekvent mellem de to metoder, da det er et valg af regnskabspraksis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.