Reglerne om hoved- og nøgletal i årsregnskabet

Mens der gælder meget specifikke krav til de hovedtal, som skal oplyses i årsregnskabet for større virksomheder, så er det virksomhedens egne forhold, der er afgørende for, hvilke nøgletal der skal oplyses.

Større virksomheder, det vil sige virksomheder i regnskabsklasse C og D, skal ifølge årsregnskabsloven medtage en oversigt over de seneste fem års hoved- og nøgletal i deres årsregnskab. Klasse B-virksomheder kan frivilligt vælge at gøre det. I så fald skal det ske systematisk og konsekvent, jf. denne artikel om valg af regnskabsregler fra en højere regnskabsklasse. 

Der er ikke krav om nogen bestemt rækkefølge for tallene, ligesom der ikke skal gives en forklaring på tallene ud over det, der er indeholdt i ledelsesberetningens redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter og forhold.


Krav til hovedtal

Følgende hovedtal skal indgå i oversigten:

  • Årets nettoomsætning
  • Resultat af ordinær primær drift
  • Resultat af finansielle poster
  • Årets resultat
  • Balancesum
  • Investeringer i materielle anlægsaktiver
  • Egenkapital

Der er intet til hinder for, at der kan medtages flere hovedtal end dem, som loven kræver. Også hovedtal, som er opgjort efter andre principper end efter årsregnskabslovens regler. Der må også gerne opstilles mellemtotaler, selvom disse ikke kan udledes af resultatopgørelsen. Det eneste krav er, at praksis for disse tal beskrives.


Krav til nøgletal

Årsregnskabsloven stiller ikke krav om bestemte nøgletal i oversigten, da det beror på virksomhedens art. Der skal medtages de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige og relevante for, at regnskabslæseren kan danne sig et indtryk af udviklingen i virksomheden. Relevante nøgletal vil ofte være overskudsgrad, soliditetsgrad, afkast af investeret kapital (ROIC) og egenkapitalforrentning. 

Metoden til opgørelse af de enkelte nøgletal skal oplyses i ledelsesberetningen. Udgangspunktet er, at beregningen af tallene skal være i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger herom, idet disse anses for god skik på området. Hvis disse ikke følges, bør det oplyses sammen med den anvendte metode.


Tilpasning af sammenligningstal

Hoved- og nøgletalsoversigten indeholder som nævnt tal for fem år. Tilpasning af sammenligningstallene kan derfor være en tidskrævende opgave. 

Ved ændring af regnskabspraksis kan virksomheden dog undlade at tilpasse sammenligningstallene for de tre ældste år, hvis virksomheden oplyser om den manglende tilpasning i tilknytning til oversigten. Denne lempelse gælder kun ved ændringer i anvendt regnskabspraksis og ikke ved korrektion af væsentlige fejl.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.