Reglerne for nedsat elafgift i blandede ejendomme med elvarme

Hvis ejeren af en blandet ejendom stopper med selv at bruge erhvervsdelen og i stedet udlejer denne til tredjemand, vil dette ofte medføre, at adgangen til reduceret elafgift på grund af elvarme ophører. Det overses af mange.

En blandet ejendom er en ejendom, som ejeren bor privat på, men som også anvendes til erhvervsmæssige formål. Enten af ejeren selv eller af en lejer. 

De mest almindelige ejendomme af denne type er landbrugsejendomme samt ejendomme, hvor der udover boligen også findes en forretning, et værksted eller en lagerbygning. Der findes angiveligt omkring 125.000 blandede ejendomme i Danmark, hvoraf de små 85.000 er bebyggede landbrugsejendomme.


Nedsat elafgift, hvis huset har elvarme 

Når en blandet ejendom er udstyret med elvarme, kan ejeren få nedsat elafgiften for den del af strømforbruget, som overstiger 4.000 kWh pr. år. Helt på samme måde som ejere af elopvarmede sommerhuse og ferielejligheder nu kan få det, jf. denne artikel i Depechen 2019, nr. 4. Ved elvarme forstås, at ejendommen opvarmes af elradiatorer, af en elvarmekedel eller via en eldrevet varmepumpe.  

Nedsættelsen udgør 78,12 øre inklusive moms af det årlige forbrug ud over 4.000 kWh. Der skelnes ikke mellem, om det overskydende forbrug anvendes i boligen eller i erhvervslokalerne. Nedsættelsen forudsætter, at ejendommen er registreret med elvarme i BBR-registret, at strømmen leveres til kun én hovedmåler, og at denne i øvrigt forbruges af én og samme fysiske eller juridiske person. 

Rent praktisk opnås nedsættelsen ved, at ejeren søger sit elselskab herom. Nedsættelsen er altså ikke en refusionsordning og kræver ikke involvering af skattemyndighederne. 

Nedsættelsen har som udgangspunkt virkning for strøm, der leveres efter det tidspunkt, hvor ansøgningen er godkendt. Hvis der søges sidst på året, kan det derfor ske, at nedsættelsen først bliver mærkbar i det efterfølgende år.


Pas på ved udlejning af erhvervslokalerne

Kravet om, at strømmen i sin helhed skal forbruges af samme fysiske eller juridiske person betyder, at der ikke kan opnås nedsættelse af elafgiften, hvis erhvervslokalerne er udlejet til tredjemand. 

Vi ser jævnligt eksempler på, at anvendelsen af en blandet ejendom skifter karakter i forbindelse med ejerens virksomhedsophør. Efter selv at have brugt erhvervsbygningen i sin virksomhed i mange år – og dermed været berettiget til nedsat elafgift – vil ejeren i sådanne tilfælde ofte forsøge at udleje erhvervsdelen. Lykkes dette, ophører muligheden for nedsat elafgift, medmindre der opsættes en separat hovedmåler til erhvervsdelen. I så fald bevares adgangen til nedsat afgift for den strøm, der anvendes i boligen.


Efteropkrævning af afgift og eventuel bøde

Konsekvensen ved uberettiget nedsættelse af elafgiften er toleddet. For det første rejser skattemyndighederne krav om betaling af den ikke betalte afgift. Det kan ske med op til 10 års tilbagevirkende kraft, hvis det vurderes, at der er tale om et groft uagtsomt eller forsætligt forhold, hvilket ofte vurderes at være tilfældet for erhvervsdrivende. I så fald kan der også blive tale om bøde. Der kan dermed blive tale om et ikke ubetydeligt beløb. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.