Private har fradrag for tab ved pengeudlån

Ikke mange ved det, men private har faktisk ret til skattefradrag for tab ved pengeudlån. Dog ikke for lån til nærtstående. Tab som følge af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse berettiger derimod ikke til tabsfradrag.

Private har fradrag for tab ved pengeudlån, hvis tabet overstiger 2.000 kr., og lånet er ydet den 27. januar 2010 eller senere. Dog kan der, uanset udlånstidspunktet, ikke fratrækkes tab på lån til nærtstående. Det vil i første række sige ægtefælle, forældre, børn og børnebørn samt selskaber, hvori långiver er hovedaktionær.

Det er uden betydning for fradragsretten, om låntageren er en person eller et selskab, og om lånet har været anvendt til private eller erhvervsmæssige formål. Det samme gælder lånevilkårene. 

Tab på et rentefrit familielån til en nevø til finansiering af dennes jordomrejse er således præcis lige så fradragsberettiget som tab på et lån til en lokal iværksætter eller til et selskab, hvori långiver er ansat og medejer af, men hvor ejerandelen er mindre end 25 % og ikke repræsenterer flertallet af stemmerne.

Hvis tabet overstiger bagatelgrænsen på de 2.000 kr., er hele tabet fradragsberettiget. Ikke kun den overskydende del. Tabet skal indberettes i rubrik 39 på årsopgørelsen og kan fratrækkes i det indkomstår, hvori det er endeligt konstateret. Tabet har karakter af negativ kapitalindkomst og har derfor en skatteværdi på mellem ca. 26 % og 43 %. 


Konstatering af tabet

Fradrag forudsætter som nævnt, at tabet er endeligt konstateret. Heri ligger, at låntageren skal være uden evne til at betale lånet tilbage – altså er insolvent – og at långiver har haft sendt sit tilgodehavende til inkasso eller på anden måde forsøgt at tvangsinddrive sit tilgodehavende.

Hvis lånet eftergives, uden at skyldnerens betalingsevne er efterprøvet, kan der ikke foretages fradrag. Tværtimod kan det føre til indkomstbeskatning af låntageren, hvis eftergivelsen reelt er udtryk for en gave. Se nærmere om denne problemstilling i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 4.


Ikke fradrag for tab som følge af kaution eller lignende

Adgangen til tabsfradrag gælder kun ved egentlige pengeudlån. Ikke for tab som følge af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse. Det har Vestre Landsret fastslået i en nylig dom.

Sagen handlede om en mand, der i 2015 måtte indfri et boliglån, som han og hans tidligere ægtefælle hæftede solidarisk for. Manden led i denne forbindelse et tab på 205.776 kr. på det tilgodehavende hos ex-konen, som opstod ved hans indfrielse af det fulde lån, og som hun på grund af insolvens ikke kunne betale.

Vestre Landsret fastslog, at tilgodehavendet først opstod ved indfrielsen af det fælles boliglån, på hvilket tidspunkt ex-konen var insolvent. Tilgodehavendet var derfor værdiløst allerede ved erhvervelsen af dette. Tabet kunne af den grund ikke fratrækkes.

Dommen er overraskende, da det i forarbejderne til kursgevinstloven er fastslået, at en regresfordring normalt kan anses for anskaffet for et beløb svarende til det, der er betalt ved indfrielse af fx en kaution. Det bliver derfor interessant at se, om dommen ankes.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.