Overdragelse af aktiver eller momsfri virksomhedsoverdragelse

To nylige afgørelser fra Skatterådet illustrerer fint, at det ikke er helt nemt at afgøre, hvornår der er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, og hvornår der er tale om et momspligtigt salg af aktiver.

Når en virksomhed – eller en del af en sådan – overdrages, skal sælgeren ikke betale moms af salgssummen for de overdragne aktiver, hvis køberen er momsregistreret, og det overdragne udgør en økonomisk enhed, som køberen skal videreføre, og som sælgeren derfor skal ophøre med. Du kan læse mere om betingelserne for momsfrie overdragelser i denne artikel.

Det er imidlertid ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår det overdragne udgør en ”økonomisk enhed” i momsmæssig forstand. For ikke efterfølgende at blive mødt med krav om betaling af moms er det derfor helt almindeligt, at sælger på forhånd beder skattemyndighederne om bindende svar på, hvorvidt en given overdragelse er fritaget for moms eller ej. To nylige afgørelser – som gik hver sin vej – fra Skatterådet viser, at dette kan være en god idé.


Sale-and-lease back

Den først offentliggjorte afgørelse handlede om et dansk selskab, der drev virksomhed med udlejning af maskiner til danske virksomheder, men som påtænkte at overdrage alle lejeaftaler såvel som ejendomsretten til maskinerne til en udenlandsk samarbejdspartner. Overdragelsen skulle dog struktureres således, at det danske leasingselskab fortsat skulle stå for opkrævningen af lejen hos brugerne, men fremadrettet for samarbejdspartnerens regning.

Skatterådet fastslog, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. Der skulle derfor betales moms af salgssummen for de maskiner, der blev overdraget til samarbejdspartneren.

Skatterådet lagde ved sin afgørelse vægt på, at det sælgende selskab også efterfølgende skulle opkræve betaling hos brugerne i eget navn, og at der ikke ville ske underretning af brugerne, når ejendomsretten til en maskine blev overdraget. I rådets optik var der således reelt tale om overdragelse af udvalgte leasingaktiver som led i en sale-and-lease-back transaktion.
 

Udenlandsk virksomhed med specialværktøj placeret hos danske underleverandører

Den anden sag handlede om en udenlandsk koncern, hvor et moderselskab havde planer om at overdrage to forretningsenheder til hvert sit nystiftede datterselskab. 

Transaktionen involverede alene Danmark på den måde, at der blandt de overdragne aktiver var noget specialværktøj, som fysisk var placeret i Danmark, fordi det blev brugt af nogle danske underleverandører. 

Selvom hverken det sælgende eller de købende selskaber var hjemmehørende eller registreringspligtige i Danmark, ville den fysiske placering af specialværktøjerne her i landet medføre, at der ville skulle betales moms hertil af overdragelsessummen for disse, hvis der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse i momsmæssig forstand. Det sælgende selskab havde derfor anmodet de danske skattemyndigheder om at bekræfte, at dette var tilfældet.

Det gjorde Skatterådet, som i sin afgørelse anførte, at det i et tilfælde som dette ikke er en betingelse, at de købende selskaber er eller bliver momsregistreret her i landet, hvis blot de overdragne aktiviteter blev videreført, hvilket var tilfældet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.