Momspenge til husejere med ældre solcelleanlæg/vindmøller

Ejere af små solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som er omfattet af gruppe 6, kan under visse betingelser få momspenge tilbage helt fra 2012 og til nu, hvis de søger senest 19. juni 2019.

Lige før jul udsendte Skatteforvaltningen et styresignal møntet på ejere af ældre solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der er placeret i forbindelse med en beboelse, og som er omfattet af ordningen med nettoafregning af el på årsbasis (gruppe 6). I styresignalet gives disse ejere mulighed for at blive momsregistreret med tilbagevirkende kraft eller – hvis de allerede er momsregistreret – mulighed for genoptagelse og nedsættelse af deres momstilsvar, men styresignalet rummer ingen vejledning i forhold til, hvornår momsregistrering henholdsvis genoptagelse overhovedet kan betale sig.


Momsregistrering

Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at momsregistrering kun er interessant, hvis solcelleanlægget eller husstandsvindmøllen enten er købt efter 1. oktober 2012 og er tilsluttet nettet senest 19. november samme år, eller hvis aftale om køb af solcelleanlægget eller vindmøllen er indgået senest på sidstnævnte dato, og elselskabet senest 20. december 2012 er anmodet om at registrere anlægget eller møllen i stamregistret og faktisk tilslutning er sket inden udgangen af 2013. I så fald kan der opnås godtgørelse af den oprindelige købsmoms, men til gengæld skal der for solcelleanlæg betales salgsmoms i en 5-årig periode og for vindmøller i en 10-årig periode. Netto vil momsregistrering dog som udgangspunkt være en fordel, hvis betingelserne er opfyldt.


Genoptagelse

Ejere af ældre solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, som allerede er momsregistreret, kan få genoptaget deres momsafregninger tilbage til 2012 i følgende tilfælde:

  • Hvis de, som tidligere krævet af skattemyndighederne, har beregnet udtagningsmoms ud fra en levetid for anlægget eller møllen på kun 5 år.
  • Hvis de har betalt udtagningsmoms af elektricitet, som de har haft oplagret på nettet.

Når det gælder det første, vil en genoptagelse som udgangspunkt rumme en økonomisk fordel, hvis levetiden kan fastsættes til 25 år. 

For et solcelleanlæg på fx 4,8 kWh, der er købt for 105.000 kr. inklusive moms, og som årligt producerer 4.500 kWh, viser vores beregninger således en årlig gevinst på små 4.000 kr., hvis ejerens eget forbrug udgør 4.200 kWh. Hvis levetiden derimod kun er 10 år, vil der ikke være nogen fordel ved en genoptagelse.

Når det gælder det sidste, skal anlægsejerne i stedet for udtagningsmoms betale såkaldt byttemoms, og momsen bliver derved lavere. Da det siden 1. juli 2015 har været elselskaberne, som har betalt momsen, skal regulering af ejernes moms kun ske for perioden 2. kvartal 2012 til og med 2. kvartal 2015.


Måske også skattemæssige konsekvenser

Ovenstående beskriver alene de momsmæssige konsekvenser af en momsregistrering med tilbagevirkende kraft henholdsvis en ændring af momsopgørelsen. Ændringerne kan dog også få skattemæssige konsekvenser, hvorfor det kræver en individuel vurdering for at kunne vurdere den samlede økonomiske fordel ved en tilbageregulering.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig Depechen

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.