Hvordan er det nu med momsfradrag ved tab på debitorer?

Selvom der er betalt moms ved fakturering af en vare eller end ydelse, er det ikke givet, at momsen kan tilbageføres (fradrages), hvis kunden går konkurs. Et tilgodehavende kan nemlig skifte karakter.

Uanset at en vare eller ydelse sælges på kredit, skal salgsmomsen betales på faktureringstidspunktet. Til gengæld kan momsen – under visse betingelser - efterfølgende tilbageføres (fradrages), hvis kunden aldrig betaler regningen.

Momsfradraget i tabstilfælde kan først foretages på det tidspunkt, hvor tabet er endeligt konstateret. For krav mod konkursboer kan tabet fratrækkes, når der foreligger en erklæring fra kurator om størrelsen af den forventelige dividende, jf. denne artikel fra 2017. Som det fremgår heraf, kan fradragstidspunktet ikke fremrykkes ved at udstede en kreditnota. 

 

Omkvalificering af tilgodehavende

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en afgørelse, der viser, at et momsbelagt tilgodehavende kan skifte karakter til et lånemellemværende med den konsekvens, at momsen ikke kan fradrages, hvis kunden går konkurs.

Sagen handlede om en mand, der drev virksomhed med udlejning af driftsmidler til et selskab, som han selv ejede sammen med en søn. Lejen blev faktureret kvartalsvis bagud. Lejen for 3. kvartal 2012 forfaldt til betaling den 8. oktober 2012, men blev kun betalt for en dels vedkommende. Lejen for 4. kvartal 2012 og for 1. kvartal 2013 blev sammen med mindre reguleringsfaktura fra december 2013 aldrig betalt, da selskabet fik økonomiske problemer og blev taget under konkursbehandling den 31. januar 2014. Momsen af det samlede tab udgjorde 39.346 kr., hvilket beløb manden fratræk i sit momsregnskab for april kvartal 2014, hvori tabet var endeligt konstateret.

Skatteforvaltningen havde nægtede fradrag for tabet med den begrundelse, at mellemværendet måtte anses for at have skiftet karakter til et gave- eller låneforhold. Denne afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten. Det skete med den begrundelse, at der var ydet lejeren (selskabet) en kredit, der lå ud over det sædvanlige, idet udlejeren havde fortsat faktureringen velvidende, at lejeren muligvis ikke kunne betale gælden, der var opbygget over en periode på mere end fem måneder, ligesom der ikke var taget skridt til inddrivelse af tilgodehavendet.

 

Kommentar

Der er ingen tvivl om, at det havde væsentlig betydning for sagens udfald, at der var tale om en lejeaftale mellem interesseforbundne parter.

Det er imidlertid vores vurdering, at der også ved fakturering mellem parter med modstående interesser kan være risiko for en efterfølgende omkvalificering, hvis omstændighederne er de samme. Det vil sige, hvis kreditor er velvidende om debitors manglende betalingsevne og alligevel fortsætter leveringen af varer eller ydelser uden at tage retlige skridt mod skyldneren. Også ud fra et momsmæssigt perspektiv kan det derfor være risikabelt at fortsætte samhandlen med kunder med længerevarende betalingsvanskeligheder.

I det konkrete tilfælde blev udlejeren i øvrigt nok dobbelt ramt, idet han, ud over nægtelsen af fradrag for momsen, formentlig heller ikke fik skattefradrag for sit tilgodehavende, fordi tabet nok også i denne sammenhæng havde skiftet karakter.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.