Handlemuligheder, når et selskab er sendt til tvangsopløsning

Når et selskab er sendt til tvangsopløsning, har det maksimalt tre måneder til at redde sig ud af problemerne. Der er mange formelle regler, der skal iagttages i denne forbindelse. 

Det hænder jævnligt, at Erhvervsstyrelsen sender selskaber til tvangsopløsning i skifteretten. Det sker som oftest, fordi selskabet ikke har indberettet sit regnskab rettidigt og ikke har reageret på rykkere fra styrelsen. Heldigvis afværges tvangsopløsningen i mange tilfælde, men ikke uden en ekstra arbejdsindsats og ofte under et betydeligt tidspres. Du kan læse mere om konsekvenserne ved for sen indberetning af et regnskab, herunder om bødereglerne, i denne artikel.


Når skaden er sket

Når Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, har selskabet en frist på tre måneder til at blive genoptaget. Sker dette, bliver oversendelsen til skifteretten trukket tilbage, og selskabet kan fortsætte med at drive virksomhed.

Der er fem betingelser, som skal opfyldes, for at et selskab kan genoptages:

1. Selskabets ejere skal på en generalforsamling træffe beslutning om at genoptage selskabet. Har skifteretten nået at udpege en likvidator, skal denne give sit samtykke til beslutningen.

På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til selskabets ledelse, idet de oprindelige ledelsesmedlemmer automatisk er fratrådt ved oversendelsen til tvangsopløsning. Der er intet til hinder for, at de tidligere ledelsesmedlemmer kan vælges på ny.

Generalforsamlingen skal vælge en revisor, medmindre selskabet har fravalgt revision. Den tidligere revisor må gerne genvælges.

2. En godkendt revisor skal udarbejde en erklæring om, at selskabskapitalen stadig er til stede i selskabet, og at der ikke er ydet ulovlige lån til selskabets ledelse eller ejere. Erklæringen skal udarbejdes, også selvom selskabet har fravalgt revision.

3. Årsagen til, at selskabet er sendt til tvangsopløsning, skal berigtiges. Skyldes det et manglende regnskab, skal dette indberettes. Skyldes det manglende registrering af de reelle ejere, skal der gives oplysninger om disse.

4. Anmeldelse om genoptagelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest tre måneder efter, at styrelsen har sendt selskabet til tvangsopløsning.

5. Selskabet må ikke tidligere – inden for de seneste fem år – have været sendt til tvangsopløsning.

Anmodningen om genoptagelse skal indsendes via virk.dk. Den skal vedhæftes et referat af den afholdte generalforsamling tillige med den under pkt. 4 omtalte revisorerklæring samt dokumentation for samtykke fra en eventuel likvidator. Også selskabets vedtægter skal vedhæftes, hvis disse er blevet ændret på generalforsamlingen.


Andre muligheder

Som alternativ til en genoptagelse kan et selskab komme fri af en tvangsopløsning ved en omstrukturering i form af en fusion eller en spaltning. Dette kan fx være relevant, hvis ikke alle betingelser for genoptagelse kan opfyldes. Selskabet skal i givet fald være det ophørende selskab ved omstruktureringen, og beslutningen skal tiltrædes af skifteretten eller den udnævnte likvidator.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.