Håndtering af reserven efter indre værdis metode i årsregnskabet

Den bundne reserve under egenkapitalen påvirkes ikke kun, når der modtages udbytte af kapitalandele, men fx også hvis der er underskud i dattervirksomheder eller associerede virksomheder. 

Når kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder indregnes i modervirksomhedens årsregnskab efter indre værdis metode, skal årets resultatet af disse indregnes i modervirksomhedens resultatopgørelse, men samtidig skal et tilsvarende beløb bindes under egenkapitalen og kan derfor ikke anvendes til udbytte. Reserven er en nettoreserve, som omfatter alle dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Reserven – som ikke kan være negativ – skal ikke udspecificeres på dattervirksomheder og associerede virksomheder i noterne, men alene i den interne bogføring. Det forhold, at der er tale om en nettoreserve, betyder, at der skal sikres et tilstrækkeligt registreringsgrundlag for at kunne holde styr på reserven. Reserven opløses eller formindskes, hvis dattervirksomheden realiserer underskud, hvis der modtages udbytte fra denne, hvis andelen sælges, eller hvis der realiseres underskud i modervirksomheden.


Underskud i dattervirksomheden

Nettoreserven formindskes som nævnt i det omfang, der realiseres underskud i dattervirksomheden mv., men maksimalt til 0 kr. En eventuel negativ reserve skal derfor modregnes i modervirksomhedens frie reserver (overført resultat). 

Hvis dattervirksomheden i de efterfølgende år (igen) realiserer overskud, skal et beløb svarende til dette i første række overføres til modervirksomhedens frie reserver. Først når overskuddet overstiger det beløb, der tidligere blev modregnet heri, skal der på ny ske binding på egenkapitalen.


Udbytte fra dattervirksomheden

Hvis der modtages udbytte fra dattervirksomheden mv., skal et beløb svarende til dette fragå i den bundne reserve og tillægges de frie reserver i modervirksomhedens regnskab. Igen må reserven dog ikke blive negativ. Se mere herom i denne artikel fra sidste år.


Salg af dattervirksomheden

I tilfælde af salg af en dattervirksomhed mv., som har realiseret overskud, skal den del af reserven, som kan henføres til det solgte selskab, opløses og overføres til de frie reserver. Har dattervirksomheden realiseret underskud, skal der ikke i forbindelse med salget ske nogen forøgelse af reserven svarende til tidligere års nedskrivninger.


Underskud i modervirksomheden

Opstår der underskud i modervirksomheden, og har denne ikke frie reserver til at dække dette, kan den bundne reserve for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder anvendes til hel eller delvis udligning af underskuddet. Det er ikke et krav, at reserven retableres, når modervirksomheden (igen) giver overskud.


Præsentation af reserven i årsregnskabet

Ved præsentationen af reserven under egenkapitalen skal bevægelserne i form af fx underskud, udbytte og salg ske på særskilte linjer, men hver linje skal være et nettotal omfattende alle kapitalandele.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.