Nettoopskrivningsreserven for kapitalandele til indre værdi

Opskrivninger af værdien af kapitalandele, der indregnes efter den indre værdis metode, skal optages som en bunden reserve under egenkapitalen, fordi de ikke må danne grundlag for udlodning af udbytte fra moderselskabet.

Selvom kapitalandele i dattervirksomheder og i associerede virksomheder som hovedregel skal indregnes efter kostprismetoden, så er alternativet med indre værdis metode ikke desto mindre nok den mest anvendte metode.

Ved indre værdis metode indregner moderselskabet i sin resultatopgørelse en andel af overskuddet i dattervirksomheden/den associerede virksomhed svarende til ejerandelen, og samtidig optages et tilsvarende beløb under egenkapitalen som en bunden reserve. Har moderselskabet andele i flere virksomheder, skal de samlede resultater indregnes i den samme reserve, som derfor har karakter af en nettoreserve.

Formålet med nettoopskrivningsreserven

Bindingen af opskrivninger af kapitalandelenes værdi skal sikre, at urealiserede indtægter fra disse ikke danner grundlag for udlodning af udbytte fra moderselskabet.

Uanset at der er tale om en nettoreserve, skal der holdes styr på, hvor store overskud henholdsvis underskud de enkelte virksomheder bidrager med til denne. Sælger moderselskabet et datterselskab, som samlet set har bidraget med overskud, skal det under reserven akkumulerede overskud fra det solgte datterselskab nemlig fjernes herfra. Sælges derimod et datterselskab, som samlet set har bidraget med et underskud, skal dette ikke fjernes fra nettoreserven.

Reserven kan ikke være negativ

Nettoopskrivningsreserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. Hvis der sker nettonedskrivninger fra kostprisen til en lavere regnskabsmæssig værdi, skal disse derfor fragå i moderselskabets frie egenkapitalreserver.

Omvendt kan reserven efter indre værdis metode godt benyttes til at eliminere underskud i moderselskabet, hvis dette ikke har frie egenkapitalreserver til dette, men kun under denne forudsætning. Reserven skal præsenteres som en særskilt post i egenkapitalen med betegnelsen ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode”.

Af- og nedskrivninger på goodwill

Foretages der afskrivninger på goodwill i forhold til kapitalandele, der er købt til en pris, der overstiger den indre værdi i den købte virksomhed, skal disse afskrivninger fragå ved opgørelsen af nettoopskrivningen efter indre værdis metode. Det samme gælder nedskrivninger på sådan goodwill. Omvendt skal eventuel indtægtsført negativ goodwill bindes på reserven.

Udbytte fra kapitalandelene

Ved udlodning af udbytte fra dattervirksomheder – men ikke fra associerede virksomheder – er det muligt at anvende et såkaldt samtidighedsprincip, hvorefter udbyttet fra dattervirksomheden kan videreudloddes til moderselskabets aktionærer det samme år, som det vedtages i dattervirksomheden. Det er dog en forudsætning, at der afholdes generalforsamling i dattervirksomheden inden generalforsamlingen i moderselskabet.

Anvendes samtidighedsprincippet, skal der ikke ske nogen binding på nettoopskrivningsreserven af udbyttet fra dattervirksomheden, idet et beløb svarende til udbyttet overføres fra nettoopskrivningsreserven til de frie reserver, straks at udbyttet deklareres fra dattervirksomheden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.