Feriepenge til direktører – den nye ferielov

Direktører er ikke omfattet af ferieloven – hverken den tidligere eller den nye. Der kan derfor ikke foretages indbetalinger til den nye feriefond for sådanne, og en indefrysningsforpligtelse vil ikke nødvendigvis skulle opgøres. 

Direktører – forstået som personer, der er registreret som sådan i virksomhedsregistret – er ikke omfattet af ferieloven. Det samme gælder personer, der ikke er anmeldt som direktører, men som har afgørende indflydelse på selskabet. 

Det vil i første række sige hovedaktionærer. Disse defineres i denne sammenhæng som personer, der ejer mindst halvdelen af aktierne eller som råder over en tilsvarende andel af stemmerne. Også personer med en mindre ejer- og stemmeandel – helt ned til 10 % – anses dog for at have afgørende indflydelse, hvis de samtidig er medlem af selskabets direktion og/eller bestyrelse.


Feriepengeforpligtelse for direktører m.fl.

Retten til ferie for en direktør – eller for en anden ansat, der ikke er omfattet af ferieloven – reguleres efter den pågældendes ansættelseskontrakt. Hvis det i denne er bestemt, at den pågældende har ret til ferie efter reglerne i ferieloven, skal der i årsregnskabet afsættes skyldige feriepenge på samme måde som for funktionærer.

Foreligger der ingen ansættelseskontrakt for direktøren – eller rummer en direktørkontrakt ingen bestemmelser om ferie – vil der efter vores opfattelse ikke skulle afsættes nogen feriepengeforpligtelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

I de tilfælde, hvor der afsættes skyldige feriepenge for en direktør, vil forpligtelsen fremover være mindre end tidligere som følge af overgangen til samtidighedsprincippet, der som udgangspunkt også gælder for direktører m.fl., hvis ikke andet er aftalt. Det forhold, at forpligtelsen bliver mindre, kan have betydning ved vurderingen af dens væsentlighed.


Indefrysning

Som bekendt skal feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 opgøres og indefryses enten hos arbejdsgiveren eller hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler, jf. denne artikel. Disse feriepenge kommer først til udbetaling, når medarbejderne går på pension.

Indbetaling til den nye fond kan kun ske for personer, der er omfattet af ferieloven. Det betyder, at indbetaling til fonden ikke kan komme på tale for direktører og hovedaktionærer m.fl. Dette gælder uanset, om det i deres ansættelseskontrakt er bestemt, at de følger reglerne i ferieloven, og at der afsættes skyldige feriepenge for disse i årsregnskabet.

Den omstændighed, at indbetaling til fonden ikke kan komme på tale for denne persongruppe, udelukker dog ikke, at der i nogle tilfælde vil skulle beregnes et ”indefrysningsbeløb”, som selskabet på sigt vil skulle udbetale.

Dette kan efter vores opfattelse således komme på tale, hvis det i en ansættelseskontrakt er bestemt, at ferielovens regler finder anvendelse. Spørgsmålet beror dog på en vurdering af de konkrete forhold. 

Foreligger der ingen skriftlig aftale om, at direktøren har ret til ferie efter reglerne i ferieloven eller lignende, vil der efter vores opfattelse ikke skulle beregnes noget ”indefrysningsbeløb” for denne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.