De nærmere betingelser for den skattefrie seniorpræmie

Beskæftigelsesministeriet har nu løftet sløret for de betingelser, der skal opfyldes for at borgere, der har nået folkepensionsalderen, kan få en skattefri seniorpræmie, hvis de tager ét år mere på arbejdsmarkedet.

I slutningen af marts vedtog et stort flertal i Folketinget at indføre regler om en skattefri præmie på 30.000 kr. til dem, der gennemsnitligt arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen, jf. denne tidligere artikel.

Reglerne gælder alene for personer, der er født i 1954 og senere. De første, der får mulighed for at få præmien, er derfor personer, der er født i januar dette år. De blev nemlig berettiget til folkepension fra den 1. august 2019. Også personer født i februar og marts 1954 har nu passeret grænsen. 

Selvom reglerne allerede er trådt i kraft, så har Beskæftigelsesministeriet først nu løftet sløret for de nærmere vilkår for at få præmien. Det er sket i et udkast til en bekendtgørelse, som for nylig er sendt i høring.


Lønnen skal have en vis størrelse

Af bekendtgørelsesudkastet fremgår, at indkomsten i 12 måneders-perioden mindst skal svare til det gældende indkomstkrav pr. time efter reglerne om arbejdsløshedsforsikring. Det vil aktuelt sige en timeløn på 121,30 kr. Det bliver dermed et krav, at der mindst tjenes et beløb på knap 190.000 kr. i 12 måneders-perioden for at få ret til den skattefrie seniorpræmie. Time-satsen forhøjes til nytår. Den nye sats kendes endnu ikke.


Selvstændige

Indkomstkravet bliver det samme for selvstændige, som ellers ofte kan have svingende indkomster selv ved en stor arbejdsindsats. De skal således have et skattemæssigt overskud før renter og andre finansielle poster på de små 190.000 kr. i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen. I langt de fleste tilfælde vil overskuddet i optjeningsperioden nok skulle beregnes på grundlag af regnskaber for to år, da det kun vil være for en mindre gruppe selvstændige, at optjeningsperioden vil svare til den periode – typisk et kalenderår – som de normalt aflægger regnskab for. Selvstændige er i øvrigt den eneste gruppe borgere, som vil skulle ansøge om den skattefrie præmie.


Hovedaktionærer

Også hovedaktionærer vil være berettiget til den skattefrie seniorpræmie, hvis de opfylder beskæftigelseskravet. Hovedaktionærer defineres i bekendtgørelsesudkastet som personer, der ejer mindst 50 % af selskabskapitalen eller råder over mindst halvdelen af stemmerne. Aktier og stemmer, der tilhører andre – herunder nærtstående familiemedlemmer – medregnes ikke. Hovedaktionærer skal ikke ansøge om præmien, men får først udbetalt denne, når den optjente løn fremgår af deres årsopgørelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.