Regnskabsmæssige oplysninger om eventualaktiver

Især for virksomheder med begrænset egenkapital giver det god mening at medtage oplysninger om eventualaktiver i årsregnskabet, fordi det giver et bedre og mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling.

Ved eventualaktiver forstås groft sagt aktiver, der relaterer sig til tidligere begivenheder, men som afhænger af fremtidige begivenheder, som virksomheden ikke selv er herre over, og som der er mindre end 50 % sandsynlighed for bliver realiseret.

Som eksempler på sådanne aktiver kan nævnes:

  1. Udlejning af fast ejendom på en uopsigelig lejekontrakt. Her udgør den resterende lejeindtægt et eventualaktiv.
  2. Udfaldet af en verserende retssag, som - hvis den vindes - kan give virksomheden en erstatning.
  3. Værdien af et uudnyttet skattemæssigt underskud, jf. denne tidligere artikel om dette emne.
  4. En rabataftale, som på sigt kan give virksomheden en økonomisk gevinst.
  5. En opkrævningsret hos en forbruger eller en virksomhed.

Indregning

Et eventualaktiv kan ikke indregnes i regnskabet, men kan alene medtages som en noteoplysning, jf. nærmere nedenfor.

Hvis det er overvejende sandsynligt og dermed så godt som sikkert, at eventualaktivet realiseres, er der ikke længere tale om et eventualaktiv, men om et egentlig aktiv. I så fald kan det indregnes, hvis beløbet ellers kan opgøres pålideligt.

Noteoplysning om eventualaktiver

Hvis det besluttes at oplyse om eventualaktiver i noterne, skal oplysningerne i givet fald indeholde en kort beskrivelse af arten af eventualaktivet samt – hvis muligt – et skøn over dets økonomiske betydning. Graden af usikkerhed om beløb og tidspunkt skal også beskrives. 

Virksomheder i regnskabsklasse B og C-mellem har dog ikke pligt til at give sådanne noteoplysninger, ligesom større virksomheder i sjældne tilfælde kan undlade dette, hvis det vurderes, at oplysningerne vil svække virksomhedens position i markedet.

Med hensyn til den økonomiske betydning af eventualaktiver så skal disse i noten opgøres til deres nutidsværdi og i øvrigt fastsættes ud fra ledelsens bedste skøn, der skal foretages under hensyntagen til eventuelle erfaringer fra tidligere transaktioner, usikkerheden omkring målingen og de fremtidige begivenheder, som vil påvirke aktivet. Løber aktivet over flere år, skal der for hvert år foretages en vurdering af, om værdien har ændret sig.

Hvornår kan noteoplysning af eventualaktiver være interessant?

Selvom eventualaktiver ikke kan indregnes i balancen, så er oplysninger om sådanne med til at tegne et lysere billede af virksomhedens økonomiske stilling for regnskabslæseren. Derfor er det naturligvis mest virksomheder med begrænset egenkapital, for hvem det kan være interessant at medtage oplysninger om eventualaktiver. Det er blot vigtigt at være opmærksom på, at en medtagelse forudsætter en påregnelig sandsynlighed for, at det oplyste eventualaktiv kan medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.