Nye skatteregler for boligudlejning via Airbnb mv.

Der er indgået en politisk aftale om at sikre mere attraktive skattevilkår for deleøkonomiske aktiviteter fx i form af kortidsudlejning af boliger via Airbnb. At reglerne bliver ”mere attraktive” er dog en sandhed med modifikationer.
 
Den politiske aftale omfatter privates udlejning af henholdsvis sommerhuse og helårsboliger samt biler, både, campingvogne, autocampere og campletter. De nye regler får tilbagevirkende kraft til 1. januar i år, men lovforslaget fremsættes og vedtages først til efteråret.


Sommerhuse

Sommerhusejere, der udlejer gennem et bureau, som indberetter lejeindtægterne til SKAT, har i 2018 – efter de gældende regler - et skattefrit bundfradrag på 21.900 kr. Af lejeindtægter ud over bundfradraget skal der betales skat af de 60 %.

Ifølge den indgåede aftale forhøjes bundfradraget til 40.000 kr. Altså næsten en fordobling.


Helårsboliger 

Ved udlejning af værelser eller periodisk udlejning af hele boligen har ejere af huse og ejerlejligheder efter de gældende regler et bundfradrag på 1,33 % af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr. Lejeindtægter ud over bundfradraget beskattes i sin helhed og som kapitalindkomst.

Ved udlejning af en andelsbolig eller en lejelejlighed har ejeren/lejeren i øjeblikket et bundfradrag på 2/3 af den samlede årlige boligafgift/husleje eksklusive acontovarme. Lejeindtægter ud over bundfradraget beskattes i sin helhed og som personlig indkomst.

Der gælder særlige regler, hvis den samlede udlejningsperiode overstiger 12 måneder.


De nye regler

Ifølge aftalen skal reglerne nu ensrettes for alle boligtyper, således at alle får et bundfradrag på 28.000 kr., og således at der af lejeindtægter ud over bundfradraget kun skal betales skat af de 60 %. Præcis ligesom ved udlejning af sommerhuse. Ensretningen kommer også til at gælde beskatningsformen, idet overskydende indkomst fremover skal beskattes som kapitalindkomst uanset, hvilken boligform der er tale om.

De nye regler kommer kun til at gælde ved korttidsudlejning, hvorved angiveligt skal forstås 70 alternativt 100 dage, jf. nærmere nedenfor.

Fradraget er fra og med 2021 betinget af, at udlejningen sker gennem et bureau, der indberetter til SKAT. For boligudlejning, hvor der ikke sker indberetning af de fulde lejeindtægter, gives der et skattefrit bundfradrag på 11.000 kr.


Effekten af de nye regler

Umiddelbart synes det nye bundfradrag på 28.000 kr. at være lavt sammenlignet med, hvad der kan opnås efter de nuværende regler. Den markante nedsættelse modsvares dog af, at der af indtægter ud over bundfradraget kun skal betales skat af de 60 %. 

For nogle vil virkningen af de nye regler være positiv og for andre vil den være negativ. Samlet vil der nok være flest i den sidste gruppe. Det gælder især i Storkøbenhavn, hvor mange kan se frem til markante stigninger i deres ejendomsvurdering og derfor ville have fået et meget større bundfradrag, hvis de nuværende regler var blevet videreført.


Eksempler 

Nedenfor vises konsekvenserne dels for ejeren af en ejerbolig, som med de nuværende regler har et bundfradrag på 33.250 kr., og dels for en lejer med et øjeblikkeligt årligt bundfradrag på 60.000 kr. For nemheds skyld er der anvendt en ens marginalskattesats på 34 %.

Lejeindtægt

Skat ved gamle regler for ejerbolig med en off. vurdering på 2,5 mio. kr.

Skat ved gamle regler for lejebolig med månedlig husleje på 7.500 kr.

Skat ved nye regler, både ejer- og lejeboliger

15.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

30.000 kr.

0 kr.

0 kr.

408 kr.

45.000 kr.

3.995 kr.

0 kr.

3.468 kr.

Konsekvenserne afhænger selvsagt af de valgte forudsætninger. Ikke overraskende har omfanget af udlejningen stor betydning for udfaldet. Generelt er der næppe tvivl om, at flere bliver ramt af skattepligt end hidtil. Blandt dem, som lejer så meget ud, at de også efter de hidtidige regler har skullet betale skat, vil en del få en mindre skattelettelse. 

Det bliver dog formentlig kun få, som vil opleve dette. Det skyldes, at der som udgangspunkt kun vil blive tilladt udlejning af egen bolig i op til 70 dage om året. De enkelte kommuner kan dog tillade udlejning i op til 100 dage om året, hvis ikke konkrete forhold taler imod dette. Da den gennemsnitlige indtjening pr. døgn ved korttidsudlejning angiveligt ligger i niveauet 650 kr. vil en samlet lejeindtægt på over 45.500 kr. (70 x 650 kr.) nok kun blive en realitet for et lille mindretal. 


Udlejning af bil, båd mv.

Efter de nuværende regler er der ikke noget skattefrit bundfradrag ved udlejning af sådanne aktiver, og overskud beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Efter de nye regler gives der – også her under forudsætning af, at udlejningen sker gennem et bureau, som fra 2021 indberetter lejeindtægterne – et bundfradrag på 10.000 kr. i indkomst – skal formentlig forstås som overskud – ved udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet. Overskud ud over bundfradraget beskattes fuldt ud. 

Bundfradraget kommer efter aftalen kun til at gælde for de specifikt nævnte ejendele og dermed ikke for trailere, havetraktorer, værktøjer og andre typer af private effekter, som kan tænkes udlejet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.