Acontoskat for selskaber i 2018

Tirsdag den 20. marts 2018 er sidste frist for betaling af første rate af aconto-skatten for indkomståret 2018. Selskaber, der betaler negativ rente, vil ofte have fordel af at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling.

Den ordinære acontoskat for indkomståret 2018 for selskaber og fonde udgør halvdelen af gennemsnittet af selskabets eller fondens faktiske skat for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. Beløbet opkræves i 2 lige store rater i marts og i november.

Beregningsformen for acontoskatten betyder, at de fleste selskaber, fonde og foreninger selv med en uændret indkomst kan se frem til en restskat, hvis de ikke supplerer de ordinære rater med én eller flere frivillige indbetalinger, hvilket langt de fleste derfor gør.

Frivillige indbetalinger 

Sådanne indbetalinger kan for indkomståret 2018 foretages enten sammen med de ordinære rater den 20. marts og/eller den 20. november 2018 eller udskydes til den 1. februar 2019. På sidstnævnte dato vil årets indkomst – og dermed også den potentielle restskat – være nogenlunde kendt hos langt de fleste selskaber og fonde.

Ifølge oplysninger fra SKAT har indbetalingerne af frivillig skat for de seneste tre indkomstår fordelt sig således:

 

20/3

%

20/11

%

1/2

%

I alt

%

2015

12,0 mia.

32

23,0 mia.

61

2,9 mia.

7

37,9 mia.

100

2016

4,6 mia.

13

28,0 mia.

77

3,8 mia.

10

36,4 mia.

100

2017

8,2 mia.

17

33,3 mia.

71

5,5 mia.

12

47,0 mia.

100

Som det fremgår, er der ikke nogen entydig tendens i forhold til, hvornår selskaberne vælger at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Noget tyder dog på, at der er tilfredshed med indførelsen af muligheden for at indbetale også efter årets udløb.

Hvornår er frivillig indbetaling en fordel?

Hvorvidt frivillig indbetaling er en fordel, beror på forholdet mellem selskabets/fondens lånerente henholdsvis placeringsrente og det restskattetillæg, som skal betales, hvis restskatten først betales i november måned 2019, og de renteregler, som gælder i forhold til frivillige indbetalinger. 

Rentesatserne for 2018 fastsættes imidlertid først til december, hvorfor vurderingen i første omgang må foretages ud fra de satser, som var gældende for indkomståret 2017.

Det ligger dog nogenlunde fast, at frivillig indbetaling i marts som udgangspunkt kun vil være en fordel for selskaber og fonde, der betaler negativ rente af et bankindestående, idet den tidligere indbetaling næppe heller i år kan forventes belønnet med en rentegodtgørelse.

Ved frivillig indbetaling i november skal der i princippet betales en dekort, men denne udgjorde 0,0 % for indkomståret 2017. Hvis den frivillige indbetaling udskydes til den 1. februar 2019, vil der også skulle betales en dekort, som senest udgjorde 0,6 %. 

Vil du vide mere?

I vores Viden-Om-serie har vi udgivet en særskilt publikation om selskaber og fondes betaling af frivillig acontoskat. Deri kan du læse mere om reglerne og om, hvornår sådanne betalinger mere præcist kan betale sig.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.