Viden om - skat og moms:

Acontoskat for selskaber i 2018

28 februar 2018

Steen Mørup , Director, Skat |

I 2018 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts.

Der findes 2 typer acontoskat. Dels den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af SKAT. Dels den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over. Indgår selskabet i en sambeskatning, betales den samlede acontoskat af administrationsselskabet.

Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat udgør i 2018 et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. Heraf betales halvdelen i marts og halvdelen i november.

Hvis selskabet får overskydende skat for indkomståret 2018, bliver denne automatisk indsat på skattekontoen. Indeholdt kildeskat af aktieudbytte, som selskabet har modtaget i indkomståret 2018, anses for betalt sammen med november-raten.

Forventer selskabet en lav indkomst i 2018, kan selskabet anmode SKAT om en nedsættelse af den ordinære acontoskat. Dette skal ske ved digital indberetning i TastSelv Erhverv, og det skal ske inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat henholdsvis 20/3 og 20/11.

Frivillig acontoskat

Hvis de ordinære acontoskatter ikke skønnes tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2018, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med frivillige indbetalinger. Dette kan være en fordel, fordi selskabet derved undgår at betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg, der for indkomståret 2017 udgjorde 3,1 %, og som endnu ikke er fastsat for 2018.

Selskabet kan frit vælge mellem at betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder. Desuden kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1/2 2019. Dog skal man være opmærksom på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som af en indbetaling 1/2 2019. For 2017 udgjorde tillæg til marts/november indbetalinger 0 %, hvorimod tillægget til den 3. frivillige indbetaling udgjorde 0,6 %. Der vil næppe være store udsving i satserne for 2018, som offentliggøres senest 15/12 2018.

For at SKAT kan se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, er det vigtigt, at selskabet forinden har foretaget en indberetning til SKAT via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt.

Det er også vigtigt, at selskabets skattekonto ikke forinden har en negativ saldo, da indbetalingen først går til dækning af den ældste gæld efter FIFO-princippet.

Hent hele publikationen