Tid for selvstændige til indbetaling på deres pensionsordning

Selvstændige kan med fradragsvirkning indbetale op til 30 % af deres virksomhedsoverskud – selvom de ikke kender størrelsen af dette  til en livrente samt op til 53.500 kr. til en ratepension.

De fleste selvstændige har svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange. Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige altid har skattefradrag for pensionsindbetalinger op til 30 % af deres virksomhedsoverskud. 

Hvilke ordninger kan der indbetales på?

Indbetalinger under 30 %-ordningen gælder kun for indbetalinger til livsvarige livrenter, men det udelukker ikke, at den selvstændige derudover kan indskyde op til 53.500 kr. (2017) på en ratepension. Det sker blot efter et andet regelsæt.

Uanset hvilken ordning, der indskydes på, er der tale om private ordninger. Indskuddene er således ikke fradragsberettigede i virksomhedsindkomsten, og hævet opsparet overskud kan derfor heller ikke indgå i grundlaget for indskud efter 30 %-ordningen.

Minimums- og maksimumsindbetalinger

Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at der skal indbetales hvert år. I år med overskud kan den selvstændige således frit vælge, om der skal indbetales til pensionsopsparingen og i givet fald hvor meget. Dog kan indskuddet med fradragsvirkning ikke overstige 30 % af overskuddet. Der kan derfor ikke opnås fradrag for indskud på livrenten i år med underskud.

Hvilket overskud?

Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab, før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning, men efter fradrag for overførsel til en eventuel medarbejdende ægtefælle.

Genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler indgår i det skattemæssige underskud. Det gør skattepligtige fortjenester ved salg af goodwill og fast ejendom derimod normalt ikke.

Indbetalingstidspunktet

Indskuddet på pensionsordningen skal som udgangspunkt være foretaget inden udgangen af indkomståret. For selvstændige med kalenderårsregnskab er fristen derfor i princippet den 31. december. Indbetalinger til livrenter er dog fradragsberettigede i det indkomstår, hvori de forfalder til betaling.

Den selvstændiges regnskab vil af gode grunde aldrig være færdigt på indbetalingstidspunktet. Indskuddet må derfor baseres på et skøn over årets overskud.

Viser det sig efterfølgende, at der er indskudt mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt at indbetale yderligere for at ”fylde op”.

Hvis der omvendt er indskudt for meget – altså mere end 30 % af årets overskud – kan det overskydende beløb ikke tilbagebetales, men kan dog overføres til fradrag i næste år. 

Du kan læse mere om 30 %-ordningen i denne artikel fra vores Viden-Om-serie, herunder at denne kan anvendes i kombination med reglerne om ophørspension, således at der i det år, hvori en virksomhed ophører, kan indbetales efter begge regelsæt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.