• 30 %-ordningen - en pensionsordning for selvstændige
Viden om - skat og moms:

30 %-ordningen - en pensionsordning for selvstændige

06 december 2017

Steen Mørup , Director, Skat |

Mange selvstændige sparer op i deres virksomhed. Det sker ved, at de hæver mindre end de tjener og derved lader en del af overskuddet forblive indestående i virksomheden.

I de fleste tilfælde skyldes det en opfattelse af, at pengene gør mere gavn i virksomheden, hvor de kan bruges i den daglige drift eller til nye investeringer. Dermed bliver virksomheden i sig selv en form for pensionsordning, der forhåbentlig indbringer en stor engangsudbetaling den dag, hvor virksomheden bliver solgt eller lukker.

Denne fremgangsmåde gør det imidlertid vanskeligt for selvstændige at planlægge deres pensionisttilværelse. Ingen ved jo hvor mange penge, der vil være til rådighed. En kombination af løbende indbetalinger på en ekstern pensionsordning og opsparing i virksomheden vil derfor normalt være at foretrække. Herved undgår man nemlig at lægge alle sine æg i én kurv, ligesom der på rimelige vilkår kan tilkøbes forsikringsdækning mod sygdom eller arbejdsudygtighed.

De fleste selvstændige har meget svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange. Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige med fuld fradragsret altid kan indbetale op til 30 % af deres overskud på en livsvarig livrente, forudsat indbetalingen ikke overstiger 30 % af virksomhedens regulerede overskud.

Hvilke ordninger kan der indbetales på?

Indbetalinger under 30 %-ordningen gælder kun for indbetalinger til livsvarige livrenter, men dette udelukker ikke, at den selvstændige derudover kan indskyde op til 53.500 kr. (2017) på en ratepension. Det sker blot efter et andet regelsæt.

Minimums- og maksimumsindbetalinger

Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at der skal indbetales hvert år. Den selvstændige kan således fra år til år tage stilling til, om der skal indbetales til ordningen. Alle former for erhvervsmæssig virksomhed er omfattet af ordningen. Der kan højst indbetales et beløb svarende til 30 % af virksomhedens overskud. I år med underskud kan der altså ikke indbetales til ordningen. Selvstændige er omfattet af 50.000 kr.’s-loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter.

Hvis den selvstændige også har lønindkomst, kan arbejdsgiveren således indbetale indtil 53.500 kr. (for 2017) på en ratepension eller ophørende livrente, uden at det påvirker 30 %-fradraget, forudsat denne fuldt ud indbetales til en livsvarig livrente.

Hvilket overskud?

Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab og før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning. Genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler indgår i det skattemæssige overskud. Det gør skattepligtige fortjenester ved salg af goodwill og fast ejendom derimod normalt ikke.

Læs mere her