Skattefrie goder til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i 2018

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i alle former for foreninger og klubber kan få udbetalt skattefrie godtgørelser, ligesom de ikke skal betale skat af en påskønnelse i form af kontingentfrihed.

Det bliver sværere og sværere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer og andre former for frivillige hjælpere til foreningsarbejde. Interessen for honorering af arbejdet med skattefrie godtgørelser og kontingentfrihed er derfor stigende.


Kontingentfrihed

Den nok ældste – og stadig nok mest udbredte – form for påskønnelse af den indsats, som ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere yder i foreninger og klubber, består mange steder i at fritage dem helt eller delvist for kontingentbetaling. 

Værdien af et sådant gode kan svinge meget, men udgør nok i en gennemsnits fodboldklub omkring 1.500 kr., mens det i en golfklub nemt kan have en værdi på op mod 10.000 kr. årligt.

Et sådant gode beskattes – uanset den økonomiske værdi – efter fast praksis ikke. Det fremgår af et hæfte om skattemæssige forhold for idrætsforeninger, som DGI og DIF har udgivet i fællesskab, og hvis indhold SKAT har sagt god for.

Eneste undtagelse fra denne praksis gælder de tilfælde, hvor en klub nedsætter kontingentet i takt med udførelsen af konkrete opgaver, idet nedsættelsen i sådanne tilfælde får karakter af vederlag for bestemte arbejdsydelser.


Skattefrie godtgørelser

Skatterådet har bestemt, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige hjælpere kan få udbetalt 3 former for skattefrie godtgørelser:

  • Et beløb på 1.400 kr. årligt til dækning af udgifter til kontorartikler og møder.
  • Et beløb på 2.350 kr. årligt til dækning af udgifter til foreningsrelateret telefoni og internetforbrug.
  • Et beløb på 1.950 kr. årligt til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (sportstøj og lignende).

Samlet kan der altså udbetales op til 5.700 kr. årligt til hvert bestyrelsesmedlem eller frivillige hjælper, hvortil altså kommer muligheden for skattefrit at bevilge dem hel eller delvis kontingentfrihed.

Endelig kan der også udbetales et beløb på op til 70 kr. pr. dag til dækning af udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv.

Størrelsen af de skattefrie godtgørelse er uændret i forhold til 2017, idet beløbene fastsættes for 3 år ad gangen. Næste justering bliver med virkning fra 2019.


Fælles regler

Både den beskrevne praksis om skattefrihed af kontingentreduktioner og reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser gælder for alle former for foreninger og klubber. Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, golf-, dart- og bowlingklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt for lokale afdelinger af politiske partier, Lions Club og Rotary. 

Godtgørelsen på de 1.950 kr. til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. I sådanne tilfælde kan den samlede skattefrie godtgørelse derfor ikke overstige et beløb på 3.750 kr. årligt pr. person.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. De anførte satser er blot maksimumbeløb. En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld er det et krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed. 

Det bedste ved reglerne er, at modtagerne ikke skal fremlægge nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter til kontorhold, telefoni og beklædning for at kunne få udbetalt de skattefrie godtgørelser. 

Som alternativ til den skattefrie godtgørelse på 2.350 kr. til dækning af udgifter til telefoni og internet – men ikke samtidig med denne – kan foreningerne vælge at stille en smartphone og/eller en tablet eller lignende til rådighed for de ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere. Og det udløser ikke beskatning, selvom udstyret også bruges til private formål.

I nogle (idræts-)foreninger er der både en hovedbestyrelse og en række afdelingsbestyrelser. Hvis der i sådanne foreninger er personer, som både er medlem af hovedbestyrelsen og af en afdelingsbestyrelse, kan den pågældende som udgangspunkt kun få skattefrie godtgørelser fra den ene af bestyrelserne, hvis der er fælles CVR-nummer, bestyrelse, generalforsamling og vedtægter. Det har Landsskatteretten fastslået i en afgørelse fra 2016.


Også skattefrie kørepenge

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Der kan i 2018 udbetales 3,54 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,94 kr. pr. km for kørsel herudover. 

Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for sådan kørsel. Det betyder, at der kan udbetales godtgørelse for turen fra det ulønnede bestyrelsesmedlems henholdsvis den frivillige hjælpers private bolig og hen til klubhuset og retur. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.