Regnskabsmæssig behandling af udskudt skat

Udskudt skat opstår i første række som følge af forskellen mellem de regnskabs- og skattemæssige afskrivningsregler og skal – uanset om der er tale om en forpligtelse eller et aktiv – indregnes i årsregnskabet.

Indregningen skal ske efter den balanceorienterede gældsmetode, der tager udgangspunkt i forskellen mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier for de enkelte balanceposter. 

Den udskudte skat skal opgøres ud fra ledelsens aktuelle hensigt med de enkelte aktiver henholdsvis forpligtelser. Det har betydning i forhold til aktiver, hvor den udskudte skat er forskellig, afhængig af om aktivet planlægges solgt eller tværtimod tænkes ejet på ubestemt tid. 

Måling af udskudt skat

Selvom betalingen af udskudte skatter kan ligge endog mange år ud i fremtiden, tillades disse ikke indregnet til en tilbagediskonteret værdi, men skal altid måles til nominel værdi.

Beregningen af den udskudte skat skal ske ved anvendelse af den skatteprocent og de skatteregler, som forventes at være gældende på det tidspunkt, hvor den udskudte skat forventes udlignet. Ved en trinvis ændring af selskabsskatteprocenten kan det komme på tale, at den udskudte skat skal beregnes med forskellige skattesatser, men i de fleste tilfælde vil det dog være den endelige sats (slutmålet), som skal bruges. 
 
Effekten af ændringer af skatteregler og –procenter behandles i øvrigt som en ændring af et regnskabsmæssigt skøn. Det betyder, at den fulde virkning skal indregnes i resultatopgørelsen under skat af årets resultat. Dog skal ændringer, der kan henføres til udskudt skat af bevægelser på egenkapitalen, indregnes direkte på denne. Der skal ikke foretages tilpasning af sammenligningstal. 

Modregning

Selskaber, der både har udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver, skal foretage modregning, sådan at det kun er nettobeløbet, som præsenteres i balancen. 

Der kan kun ske modregning inden for samme juridiske enhed. For sambeskattede selskaber gælder dog, at et selskab med et uudnyttet skattemæssigt underskud skal indregne den fulde værdi af dette skatteaktiv, uanset at selskabet måske ikke selv kan udnytte det, hvis underskuddet kan udnyttes af et andet selskab under sambeskatningen. Det andet selskab skal indregne en tilsvarende skatteforpligtelse. 

Afstemning

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal udarbejde en sædvanlig primo/ultimo afstemning af udskudt skat og vise denne i noterne.

Afstemningen skal på traditionel vis indeholde beløbsmæssig oplysning om udskudt skat:

  1. Ved regnskabsårets begyndelse
  2. Indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret
  3. Indregnet på egenkapitalen i regnskabsåret
  4. På balancetidspunktet

Selvom der ikke gælder noget krav herom, kan det være en god idé at vise fordelingen af den udskudte skat på de enkelte grupper af aktiver og forpligtelser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.