Viden om - Revision og regnskab:

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

06 juni 2017

Claus Bonde Hansen , Head of Transformation Audit, Senior Partner, statsautoriseret revisor |

Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder.

Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder, herunder hvilke muligheder der er for at anvende egenkapitalposterne til udbytteudlodning, fondsemission og underskudsdækning.

Egenkapitalposterne består overordnet set af den indskudte selskabskapital med tillæg af eventuel overkurs, de tvungne eller frivilligt foretagne henlæggelser til reserver samt overført overskud/underskud. Der skelnes i denne forbindelse mellem frie og bundne egenkapitalreserver, hvilket afgør, om den pågældende reserve er anvendelig til uddeling af udbytte eller ej.

Anvendelsesmuligheder

Nedenstående figur giver et overblik over samtlige egenkapitalposter listet efter årsregnskabslovens skemakrav til egenkapitalens præsentation. Sondringen mellem de forskellige poster fortæller, hvordan egenkapitalposten er fremskaffet, og hvor disponibel den pågældende egenkapitalpost er. Anvendelsesmulighederne for egenkapitalposter omfatter udbytteudlodning, fondsemission og underskudsdækning.

Udlodning af udbytte besluttes af selskabets generalforsamling, som ikke kan beslutte et højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan. Udlodningen kan kun ske af selskabets frie reserver, og selskabets centrale ledelsesorgan har ansvaret for, at udbytteudlodningen er forsvarlig i forhold til selskabets økonomiske stilling. Udlodning af ekstraordinært udbytte kan ikke ske i løbet af et selskabs første regnskabsår.

Fondsemission er en konvertering af selskabets egenkapitalreserver til selskabskapital, hvorfor der er tale om en kapitalforhøjelse. I modsætning til de to øvrige anvendelsesmuligheder sker der ved en fondsemission en øget binding af egenkapitalreserverne. Beslutningen herom træffes af selskabets generalforsamling. Før der kan foretages fondsemission, skal der ske udligning af tidligere års underskud for reserverne i punkt 2, 9, 10 og 11 i oversigten, således at disse poster samlet set udviser et positivt beløb.

Underskudsdækning udgør en ordinær overførsel mellem egenkapitalposter, der besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabets årsrapport og herunder resultatdisponeringen.

Se figuren der omtales og læs mere