Guide til selskabers udlodning af ekstraordinært udbytte

Selskaber med kalenderårsregnskab, der overvejer at foretage en ekstraordinær udlodning af udbytte, skal snart skynde sig, hvis de vil undgå at skulle udarbejde en mellembalance til brug for udlodningen.
 
Selskaber er ikke begrænset til kun at træffe beslutning om udlodning af udbytte på den ordinære generalforsamling, men der er visse regler, som skal iagttages ved ekstraordinære udbytteudlodninger. Der kan fx ikke ske udlodning af ekstraordinært udbytte i løbet af et selskabs første regnskabsår.


Hvor meget kan der udloddes?

Som ekstraordinært udbytte kan udloddes de frie midler, som fremgår af den seneste årsrapport med tillæg af optjent overskud samt frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der er dækket af den seneste årsrapport.

Har selskabet efter seneste balancedag fx solgt en ejendom, der tidligere er blevet opskrevet med binding over egenkapitalen, skal et beløb svarende til opskrivningen overføres til de frie reserver i forbindelse med salget og kan herefter udloddes.

Uanset omfanget af de frie midler skal selskabets ledelse altid vurdere, om størrelsen af det planlagte udbytte er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling.


Kravet om mellembalance

I både aktie- og anpartsselskaber skal der udarbejdes en mellembalance, hvis beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte træffes senere end 6 måneder efter balancedagen. Selskaber med kalenderårsregnskab skal derfor udarbejde en mellembalance, hvis der efter den 30. juni 2017 træffes beslutning om en sådan udlodning. Mellembalancen skal godtgøre, at der er grundlag for den ekstraordinære udbytteudlodning.


Træffes beslutningen inden 6 måneders dagen, gælder der følgende:

I aktieselskaber skal der altid foreligge en balance som grundlag for udlodningsbeslutningen, men bestyrelsen vurderer selv, om det er forsvarligt at bruge balancen fra den seneste årsrapport, eller om man frivilligt skal udarbejde en mellembalance med en senere opgørelsesdag.

I anpartsselskaber beslutter direktionen eller bestyrelsen, hvis selskabet har en sådan, om der skal foreligge en balance som grundlag for beslutningen.


Indholdet af en mellembalance

Mellembalancen må ikke have en balancedag, der ligger mere end 6 måneder forud for beslutningen om udlodning af det ekstraordinære udbytte. For et selskab med kalenderårsregnskab, hvor beslutningen træffes den 31. oktober 2017, må mellembalancen derfor ikke have en opgørelsesdato tidligere – men gerne senere – end den 31. marts 2017. Hvis selskabet er underlagt revisionspligt, skal revisor foretage review af mellembalancen.

Mellembalancen skal udarbejdes efter de regler i årsregnskabsloven, som selskabet aflægger årsrapport efter og skal indeholde følgende bestanddele:

  • En balance.
  • En henvisning til anvendt regnskabspraksis i den seneste årsrapport eller en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvis denne er ændret efterfølgende.
  • En ledelsespåtegning.
  • Eventuel revisorerklæring. Hvis selskabet er underlagt revisionspligt, skal revisor som minimum foretage review af mellembalancen.
  • Noter, der er nødvendige for, at ledelsen kan vurdere, om der er tilstrækkelige midler til rådighed for udlodningen af det ekstraordinære udbytte. Der er således ikke krav om fuldt notesæt.


Udlodning af andet end kontanter

Hvis den ekstraordinære udlodning foretages i andet end kontanter, skal der udarbejdes en vurderingsberetning, hvori revisor skal erklære sig om, at udbyttebeløbet mindst svarer til værdien af det udloddede.


Regnskabsmæssig behandling

I årsrapporten for det regnskabsår, hvori udlodningen af det ekstraordinære udbytte er besluttet, skal det udloddede beløb alene fremgå som en afgang på de frie reserver under egenkapitalen. I resultatdisponeringen skal det placeres på en særskilt linje. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter balancedagen, men før aflæggelsen af årsrapporten, skal det omtales i tilknytning til resultatdisponeringen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.