Dyrt for fonde ikke at uddele tidligere hensættelser

Fonde har ret til skattefradrag for hensættelser til fremtidige uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål, men det koster dyrt at skifte mening og ikke at effektuere tidligere planlagte uddelinger. 

Fonde og foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven, kan ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst fratrække hensættelser til fremtidige uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål. 

Det er ikke et krav, at der er truffet beslutning om hensættelsen inden udløbet af det indkomstår, hvor fradraget ønskes foretaget. En fond med kalenderårsregnskab kan således foretage fradrag for sådanne hensættelser ved deres indkomstopgørelse for 2017, hvis blot hensættelsen besluttes inden 1. juli 2018. Det er altså muligt at udskyde beslutningen om eventuelle hensættelser, til det regnskabsmæssige resultat for året er kendt.

De fradragsberettigede hensættelser skal ikke nødvendigvis kunne specificeres og må gerne foretages med runde beløb. Det er altså ikke et krav, at der er truffet beslutning om, hvem der helt præcist skal modtage donationen og med hvilket beløb.

Frist på 5 år til at effektuere uddelingerne

De foretagne hensættelser skal være anvendt til formålet inden fem år efter udløbet af hensættelsesåret. Ellers sker der efterbeskatning. Hensættelser foretaget i 2012 skal dermed være uddelt inden udgangen af 2017 for at undgå efterbeskatning. Ved ”uddelt” betyder, at fonden skal have truffet beslutning om uddelingen og underrettet modtageren herom inden årets udgang. Pengene behøver derimod ikke nødvendigvis at være udbetalt.

Der gælder ikke noget krav om, at tidligere års hensættelser skal være uddelt, før der kan udloddes af årets indkomst.

Efterbeskatningen

Effektueres hensættelserne ikke inden for femårsfristen, efterbeskattes disse som nævnt. Dette sker ved en genoptagelse af skatteansættelsen for hensættelsesåret og altså med skattesatserne for dette år. Og det er ikke kun hensættelsesbeløbet, som efterbeskattes. De ubrugte beløb forhøjes med et tillæg på 5 % for hvert år, der er gået. En hensættelse fra 2012, der ikke er brugt inden udgangen af i år, forhøjes derfor med 25 %. Og af den restskat, som efterbeskatningen udløser, skal der ikke bare betales almindeligt restskattetillæg, men også morarenter for hele perioden. Den samlede udgift ved ikke at uddele pengene bliver derfor ca. 43 % af hensættelsesbeløbet.

Selvom det på grund af fradragsmuligheden kan være fristende at foretage hensættelser, kan det ikke betale sig at gøre det, hvis der ikke er reelle planer om at effektuere disse. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.