Spændende udvikling for generationsskifte af ejendomsvirksomheder

Spændende udvikling for generationsskifte af ejendomsvirksomheder

I Regeringens udspil af den 20. juni 2024 indgår, mellem andre tiltag, også en særlig mulighed for generationsskifte af virksomheder med aktiv ejendomsudlejning.
Blandt andre gode og spændende tiltag til lettelse af generationsskifte i familieejede virksomheder, indgår også en udvidelse af mulighederne for at overdrage disse virksomheder uden at betale skat til næste generation inden for familien.

Udlejning af ejendom er at betragte som et ”pengetanksaktiv”, og kapitalandelene i selskaber, der er en ”pengetank”, kan ikke overdrages uden skattebetaling.

Det nye udspil vil ændre på dette i forhold til ejendomme, der indgår i en aktiv udlejningsvirksomhed.  Ændringerne skal først udmøntes i et lovforslag og derefter vedtages – men det er planen, at ændringerne træder i kræft den 1. januar 2025.

Det bliver spændende at følge, hvad der er tænkt med det nye begreb ”aktiv udlejningsvirksomhed”.
  • Bliver der forskel på langtids- og korttidsudlejning?
  • Får det betydning, om driften administreres in-house eller 
  • Hvor stor en ejerandel af en aktiv udlejningsvirksomhed, skal ejeren eje for fortsat at have en ”aktiv andel”?
  • Hvordan påvirker ”konsolideringsreglen” pengetankopgørelsen?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi forventer nærmere information om tankerne bag, når lovforslaget sendes i høring forventeligt den 28. juni eller 1. juli 2024.

Snarest efter lovforslaget er sendt i høring, afholder vi webinar hos BDO – følg med på vores event site - her.

Vi følger naturligvis udviklingen tæt.

Læs et udklip fra Regeringens udspil af 20. juni 2024 herunder:

Lettere at overdraget familieejede virksomheder
Regeringen ønsker også at gøre det lettere at overdrage en familieejet virksomhed til næste generation. Det skal ske ved at forbedre vilkårene for værdiansættelse og overdragelse af virksomheder i forbindelse med generationsskifte gennem tre skattetiltag. For det første indebærer udspillet, at virksomhedsejere får mulighed for at vælge en skematisk værdiansættelse af deres virksomhed i forbindelse med opgørelsen af boog gaveafgift ved generationsskifte. Regeringens forslag til et retskrav på skematisk værdiansættelse vil gøre det lettere og mere forudsigeligt at overdrage en virksomhed, både for den nuværende ejer og for den, som skal overtage virksomheden. Det muliggør, at flere danske virksomheder bliver på danske hænder. For det andet nedsættes satsen for bo- og gaveafgift fra 15 pct. til 10 pct. ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem mv. Dermed bliver det også lettere at overdrage sin virksomhed til næste generation. For det tredje udvides mulighederne for skattemæssig succession til at omfatte aktive ejendomsvirksomheder, der udlejer fast ejendom. Det betyder, at familiemedlemmer, der får overdraget en ejendomsvirksomhed, ikke pålægges beskatningen på tidspunktet for overdragelsen, men i stedet kan udskyde betalingen i en årrække, på lige fod med andre typer virksomheder med skattemæssig succession. Herved vil der også kunne overdrages til næste generation med en lavere bo- og gaveafgift på 10 pct.

 

Kort om succession:

Overdragelse uden skattebetaling
Det skattemæssige term for disse overdragelser kaldes ”succession”. Der udløses ikke skat ved overdragelsen, når overdragelsen ikke udgør kapitalandele i en ”pengetank”. Men køber overtager sælgers skatteforpligtelser. Dette bliver så en del af det vederlag, som køber ”betaler” for at modtage kapitalandelene. Skatten forsvinder ikke, men udskydes til senere videresalg. Der er tale om en ”pengetank”, når mere end 50% af selskabets aktiver udgør passiv kapitalanbringelsen (hvilket indtil videre omfatter udlejning af fast ejendom), og når mere end 50% af selskabets omsætning stammer fra passiv kapitalanbringelse. Målingen sker over de seneste tre aflagte regnskaber og på overdragelsestidspunktet.